Say goodbye to shyness

告别害羞告別害羞

shì容易容易róng yì害羞害羞hài xiūderénma其实其實qí shí害羞害羞hài xiūde原因原因yuán yīnshì安全安全ān quángǎn只有只有zhǐ yǒudāng知道知道zhī dào自己自己zì jǐde安全安全ān quángǎn来自來自lái zì哪里哪裡nǎ lǐcáinéng采取採取cǎi qǔ行动行動xíng dòng告别告別gào bié害羞害羞hài xiū

很多很多hěn duō时候時候shí hòushì因为因為yīn wèi自信自信zì xìn比如比如bǐ rú也许也許yě xǔzàizuò演讲演講yǎn jiǎngde时候時候shí hòuhuì害羞害羞hài xiū那么那麼nà mejiùhuāwàn小时小時xiǎo shí提升提升tí shēng你的你的nǐ de演讲演講yǎn jiǎng技能技能jì néngbadānghuālewàn小时小時xiǎo shízàijiànshìshàngjiù可以可以kě yǐ成为成為chéng wéi专家專家zhuān jiāhuìduì这件這件zhè jiànshì充满充滿chōng mǎn自信自信zì xìn

应该應該yīng gāi知道知道zhī dào自己自己zì jǐde优势優勢yōu shì劣势劣勢liè shìwènwèn自己自己zì jǐ擅长擅長shàn chángzuò什么什麼shén meyǒuguò哪些哪些nǎ xiē成就成就chéng jiùzuòguò哪些哪些nǎ xiēràng自己自己zì jǐ骄傲驕傲jiāo àode事情事情shì qíng这样這樣zhè yàngnéngràng自己自己zì jǐ开始開始kāi shǐ自信自信zì xìn

当然當然dāng rán不要不要bù yàotài在乎在乎zài hū别人別人bié rén怎么怎麼zěn mekàn自己自己zì jǐ因为因為yīn wèi实际實際shí jìshàng部分部分bù fènréndōuhěnmáng没有沒有méi yǒu时间時間shí jiān注意注意zhù yìzuòle什么什麼shén me或者或者huò zhěméizuò什么什麼shén me

Logged-in free members can access Notes, Translation and Download Center

You might also like

Leave A Reply