Say goodbye to shyness

告别害羞告別害羞

shì害羞害羞hài xiūderénma什么什麽shén me情况情况qíng kuàngxiàhuì害羞害羞hài xiūne

害羞害羞hài xiūderén肯定肯定kěn dìng不会不會bù huìzài任何任何rèn hé时候時候shí hòudōu害羞害羞hài xiū比如比如bǐ rú亲密親密qīn mìde家人家人jiā rén朋友朋友péng yǒuzài一起一起yī qǐshí肯定肯定kěn dìnghuì感觉感覺gǎn juéhěn放松放鬆fàng sōng害羞害羞hài xiūshì因为因爲yīn wèiyǒu安全安全ān quángǎn只有只有zhǐ yǒu知道知道zhī dàoleràng自己自己zì jǐ感到感到gǎn dào安全安全ān quánde原因原因yuán yīncáinéng采取采取cǎi qǔ行动行動xíng dòng改变改變gǎi biàn自己自己zì jǐ

比如比如bǐ rúzài演讲演講yǎn jiǎngshízuò工作工作gōng zuò报告報告bào gàoshíhuì紧张緊張jǐn zhānghuì感到感到gǎn dào害羞害羞hài xiūjiù需要需要xū yàohuā更多更多gèng duōde时间時間shí jiānzuò准备準備zhǔn bèi提升提升tí shēng自己自己zì jǐde信心信心xìn xīn提高提高tí gāo自己自己zì jǐde报告報告bào gào技能技能jì néng据说據說jù shuō那些那些nà xiē优秀優秀yōu xiùde专家專家zhuān jiāmendōuhuìhuā一万一萬yī wàn小时小時xiǎo shí训练訓練xùn liàn他们他們tā mende技能技能jì néng

还有還有hái yǒu一些一些yī xiēréntài关注關注guān zhù自己自己zì jǐde短处短處duǎn chùér忽略忽略hū lüèle自己自己zì jǐde长处長處cháng chù擅长擅長shàn chángzuò什么什麽shén meyǒuguò什么什麽shén me成就成就chéng jiù什么什麽shén me事情事情shì qíngràng感到感到gǎn dào骄傲驕傲jiāo àoxiǎngxiǎng这些這些zhè xiē不要不要bù yàozhǐkàndào自己自己zì jǐzuòdehǎode地方地方dì fāng

容易容易róng yì感到感到gǎn dào害羞害羞hài xiū还有還有hái yǒu原因原因yuán yīnjiùshìtài在乎在乎zài hū别人別人bié rénde看法看法kàn fǎledàn有意思有意思yǒu yì sīdeshì部分部分bù fènrén根本根本gēn běn没有沒有méi yǒu时间時間shí jiān注意注意zhù yìzuòle什么什麽shén me或者或者huò zhě没有沒有méi yǒuzuò什么什麽shén me别人別人bié rénde看法看法kàn fǎbìng那么那麽nà me重要重要zhòng yào

认识認識rèn shíshéi外向外向wài xiàng自信自信zì xìnma不管不管bù guǎnshì名人名人míng rén还是還是hái shì朋友朋友péng yǒu如果如果rú guǒ知道知道zhī dào这样這樣zhè yàngderénjiù他们他們tā mendāngzuòde榜样榜樣bǎng yàngba一旦一旦yī dàn害羞害羞hài xiūlejiùwènwèn自己自己zì jǐ如果如果rú guǒzhèrénzàizhèzhǒng情况情况qíng kuàngxiàhuì怎么怎麽zěn mezuò然后然後rán hòuxiàngzhèrén学习學習xué xíhěnkuàihuì变得變得biàn de越来越越來越yuè lái yuè外向外向wài xiàng自信自信zì xìnduō观察觀察guān chá别人別人bié rén怎么怎麽zěn mezuòduìyǒu很多很多hěn duō好处好處hǎo chù

现在現在xiàn zài知道知道zhī dàogāi怎么怎麽zěn me告别告別gào bié害羞害羞hài xiūlema

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Learn more >>

Already a subscriber? Sign in.

Mark Complete 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *