Riding Donkeys and Searching for Horses

骑驴找马騎驢找馬

zhǎoshì我们我們wǒ men生活生活shēng huózhōngdechángyòng成语成語chéng yǔ意思意思yì sīshì一边一邊yī biānzhe一边一邊yī biānzhǎohǎode一旦一旦yī dànzhǎodàojiù现在現在xiàn zàidehuàndiào

如果如果rú guǒzhè成语成語chéng yǔyòngzài工作工作gōng zuòzhōng可以可以kě yǐ表示表示biǎo shìzài没有沒有méi yǒu能力能力néng lì或者或者huò zhě经验經驗jīng yànde时候時候shí hòuxiānzhǎofèn工作工作gōng zuòzuò同时同時tóng shí寻找尋找xún zhǎo更好更好gèng hǎode工作工作gōng zuò或者或者huò zhěgèng高级高級gāo jíde职位職位zhí wèi

可以可以kě yǐyòngzài爱情愛情ài qíngzhōng其中其中qí zhōngrén并非幷非bìng fēi真的真的zhēn deài对方對方duì fāngzhǐshì因为因爲yīn wèi孤独孤獨gū dú寂寞寂寞jì mòděng原因原因yuán yīn暂时暫時zàn shí对方對方duì fāngzài一起一起yī qǐděngzhǎodào更好更好gèng hǎodegèng合适合適hé shìderén以后以後yǐ hòujiùhuì抛弃拋弃pāo qìzhèrén

总之總之zǒng zhīzhè成语成語chéng yǔ可以可以kě yǐyònglái表示表示biǎo shìzài没有沒有méi yǒuzhǎodào理想理想lǐ xiǎngde合适合適hé shìde以前以前yǐ qiánxiān降低降低jiàng dī标准標準biāo zhǔn要求要求yāo qiú将就將就jiāng jiù将就將就jiāng jiù

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Learn more >>

Already a subscriber? Sign in.

Mark Complete 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *