Renting Himself Out

出租自己出租自己

4147

jiào森本昌二森本昌二sēn běn chāng èrde日本日本Rìběn男人男人nán rén因为因爲yīn wèi自己自己zì jǐde工作工作gōng zuòér出名出名chū míngle目前目前mù qiánde主要主要zhǔ yào工作工作gōng zuò内容內容nèi róngjiùshì出租出租chū zū自己自己zì jǐ

森本昌二森本昌二sēn běn chāng èr曾经曾經céng jīngzàijiā公司公司gōng sīzuò文字文字wén zì相关相關xiāng guānde工作工作gōng zuò但是但是dàn shì重复重複chóng fùyòu无聊無聊wú liáode工作工作gōng zuòrànghěn喜欢喜歡xǐ huān失业失業shī yèhòu决定决定jué dìng出租出租chū zū自己自己zì jǐ不但不但bù dàn可以可以kě yǐ什么什麽shén medōuzuòhái可以可以kě yǐzhuànqián

曾经曾經céng jīngpéi客户客戶kè hùchī东西東西dōng xī一起一起yī qǐjiāo离婚離婚lí hūn材料材料cái liàodào医院醫院yī yuàn看望看望kàn wàng病人病人bìng réntīng别人別人bié rénshuō自己自己zì jǐde秘密秘密mì mì……什么什麽shén medōuyòngzuòzhǐ需要需要xū yàopéizài客户客戶kè hù身边身邊shēn biānjiù可以可以kě yǐle

仅仅僅僅jǐn jǐnshíyuè森本昌二森本昌二sēn běn chāng èrde粉丝粉絲fěn sī数量數量shù liàngjiùcóngsānqiānrénzēngzhìshíwànrén如今如今rú jīnde粉丝粉絲fěn sī数量數量shù liàng超过超過chāo guò四十四十sì shíwànjiēleqiānduō客户客戶kè hùměi客户客戶kè hùhuìshōuwàn日元日元rì yuán差不多差不多chà bù duōshìbǎiduō人民币人民幣rén mín bì除了除了chú lezhuànqián这些這些zhè xiē工作工作gōng zuò经历經歷jīng lì改变改變gǎi biànlekànrénde角度角度jiǎo dù

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Learn more >>

Already a subscriber? Sign in.

Mark Complete 

8 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *