Rent or buy?

租还是买?租還是買?

我们我們wǒ men知道知道zhī dào现在現在xiàn zài很多很多hěn duōrénmǎi房子房子fáng zi选择選擇xuǎn zé房子房子fáng zi最近最近zuì jìn时尚時尚shí shàng品牌品牌pǐn páiH&M准备準備zhǔn bèi开始開始kāi shǐ衣服衣服yī fúde服务服務fú wù如果如果rú guǒshì会员會員huì yuán可以可以kě yǐsānjiàn衣服衣服yī fúměi星期星期xīng qīměijiàn衣服衣服yī fúde租金租金zū jīn大约大約dà yuēshì255yuán人民币人民幣rén mín bìzhè部分部分bù fèn可以可以kě yǐde衣服衣服yī fúdōushìzhè公司公司gōng sī比较比較bǐ jiàoguìde产品產品chǎn pǐn可以可以kě yǐ商店商店shāng diàn可以可以kě yǐzài网上網上wǎng shàng很多很多hěn duōrén认为認為rèn wéizhèduì环境環境huán jìnggèng友好友好yǒu hǎo

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Mark Complete 

Below content – premium
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp

Leave a Reply

Your email address will not be published.