Rent a Telescope to See the Terracotta Warriors

租望远镜看兵马俑租望遠鏡看兵馬俑

中国中國zhōng guóde国庆节國慶日guó qìng jiéyǒutiān假期假期jià qī所以所以suǒ yǐjiào黄金周黃金周huáng jīn zhōu”,很多很多hěn duōréndōu计划計畫jì huàle旅行旅行lǚ xíng中国中國zhōng guóde历史歷史lì shǐchéng西安西安xī ānjiùshì非常非常fēi chángshòu欢迎歡迎huān yíngde景点景點jǐng diǎn其中其中qí zhōngqíndàide兵马俑兵馬俑bīng mǎ yǒng博物馆博物館bó wù guǎnshìde景点景點jǐng diǎn黄金周黃金周huáng jīn zhōuqián五天五天wǔ tiān西安西安xī ānde兵马俑兵馬俑bīng mǎ yǒng博物馆博物館bó wù guǎn接待接待jiē dàile38.7wànrén游客遊客yóu kèmen排队排隊pái duìliǎng小时小時xiǎo shízhǐnéngkànliǎng分钟分鐘fēn zhōng很多很多hěn duōrénháiyào望远镜望遠鏡wàng yuǎn jìngcáinéngkàn清楚清楚qīng chǔ难怪難怪nán guài越来越越來越yuè lái yuèduōderén选择選擇xuǎn zézài黄金周黃金周huáng jīn zhōu出国出國chū guó旅游旅遊lǚ yóu这样這樣zhè yàngjiù不会不會bù huì那么那麼nà me人山人海人山人海rén shān rén hǎile

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Mark Complete 

Below content – premium
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp

Leave a Reply

Your email address will not be published.