Rent a house

租房租房

3152

吴小咪吳小咪Wú Xiǎomī大龙大龍Dàlóng今天今天jīn tiān怎么怎麽zěn me迟到遲到chí dàole

大龙大龍Dàlóngàibiéle早上早上zǎo shàngwǎnleméigǎnshàng地铁地鐵dì tiě

吴小咪吳小咪Wú Xiǎomīcóngjiādào学校學校xué xiàoyuǎnma

大龙大龍Dàlóngzuò地铁地鐵dì tiěbàn小时小時xiǎo shícáinéngdào

吴小咪吳小咪Wú Xiǎomītiāna怎么怎麽zěn mezhù那么那麽nà meyuǎn

大龙大龍Dàlóng开学開學kāi xuézhīqián以为以爲yǐ wéi我们我們wǒ menyàozhùzàilǎo校区校區xiào qū开学開學kāi xuéde时候時候shí hòucái发现發現fā xiàn我们我們wǒ menshìzàixīn校区校區xiào qū

吴小咪吳小咪Wú Xiǎomī怎么怎麽zěn mebānjiā

大龙大龍Dàlóng已经已經yǐ jīngleliùyuède房租房租fáng zū不能不能bù néng退退tuì

吴小咪吳小咪Wú Xiǎomīhǎocǎna现在現在xiàn zàiháiyǒu多久多久duō jiǔ到期到期dào qī

大龙大龍Dàlóng谢天谢地謝天謝地xiè tiān xiè dìzhèyuèjiù到期到期dào qīle

吴小咪吳小咪Wú Xiǎomī恭喜恭喜gōng xǐ赶快趕快gǎn kuàizàixīn校区校區xiào qū附近附近fù jìnzhǎo房子房子fáng ziba

大龙大龍Dàlóng正要正要zhèng yào麻烦麻煩má fánne

吴小咪吳小咪Wú Xiǎomī知道知道zhī dàolexiǎngqǐngbāngzhǎo房子房子fáng zi

大龙大龍Dàlóngshìā周末周末zhōu mòyǒukòngma

吴小咪吳小咪Wú Xiǎomīyǒua不过不過bù guòxiān说说說說shuō shuōyǒu什么什麽shén me要求要求yāo qiú

大龙大龍Dàlóngxiǎngzhùdejìn一点一點yī diǎn

吴小咪吳小咪Wú Xiǎomīxiǎngzhùxiàonèi还是還是hái shìxiàowài

大龙大龍Dàlóngxiàonèigēnxiàowàiyǒu什么什麽shén me一样一樣yī yàng

吴小咪吳小咪Wú Xiǎomīxiàonèide房子房子fáng zixiàowàide方便方便fāng biàna教室教室jiào shì图书馆圖書館tú shū guǎn食堂食堂shí tángdōuhěnjìn

大龙大龍Dàlóngxiàowàidene

吴小咪吳小咪Wú Xiǎomīxiàowàidexiàonèide交通交通jiāo tōnggèng方便方便fāng biàn地铁地鐵dì tiěkǒujìn附近附近fù jìn商场商場shāng chǎng比较比較bǐ jiàoduō

大龙大龍Dàlóng想来想去想來想去xiǎng lái xiǎng qùháishìzhùzàixiàowàiba一来一來yī lái房租房租fáng zūgèng便宜便宜pián yí二来二來èr lái地方地方dì fānggèng

吴小咪吳小咪Wú Xiǎomīhǎo周六周六zhōu liù下午下午xià wǔpéizài附近附近fù jìn看看看看kàn kàn

大龙大龍Dàlóngtàihǎoleliǎngdiǎn可以可以kě yǐma

吴小咪吳小咪Wú Xiǎomīhǎo我们我們wǒ men明天明天míng tiān下午下午xià wǔliǎngdiǎnjiàn

大龙大龍Dàlóngtài谢谢謝謝xiè xièle明天明天míng tiānjiàn

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Learn more >>

Already a subscriber? Sign in.

Mark Complete 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *