Reasons for the development of language ability

影响语言能力发展的原因影響語言能力發展的原因

很多很多hěn duō时候時候shí hòu如果如果rú guǒyǒu哥哥哥哥gē gē尽管儘管jǐn guǎn偶尔偶爾ǒu ěrhuì吵架吵架chǎo jiàdàn通常通常tōng chángdōuhuì保护保護bǎo hù然而然而rán ér最近最近zuì jìnxiàng研究研究yán jiū发现發現fā xiàn有趣有趣yǒu qùde弊端弊端bì duānyǒu哥哥哥哥gē gēde孩子孩子hái zixué语言語言yǔ yángèngmàn

zhè结果結果jié guǒ可能可能kě néng想象想像xiǎng xiàngde一样一樣yī yàng我们我們wǒ men可能可能kě néng以为以為yǐ wéiyǒu哥哥哥哥gē gēhuì加速加速jiā sù孩子孩子hái zide语言語言yǔ yán能力能力néng lì发展發展fā zhǎndàn事实事實shì shíshàngshì相反相反xiāng fǎndecóng词汇詞彙cí huìliàng语法語法yǔ fǎ语言語言yǔ yán推理推理tuī lǐděngduō方面方面fāng miàn测试測試cè shìyǒu哥哥哥哥gē gēde孩子孩子hái zi语言語言yǔ yán发展發展fā zhǎnyǒu姐姐姐姐jiě jiěde孩子孩子hái zi平均平均píng jūnwǎnliǎngyuè左右左右zuǒ yòu

dào目前为止目前為止mù qián wéi zhǐ研究研究yán jiū人员人員rén yuánhái无法無法wú fǎ确定確定què dìngzhè现象現象xiàn xiàng背后背後bèi hòude原因原因yuán yīn

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Mark Complete 

Below content – premium
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp

Leave a Reply

Your email address will not be published.