Purchase a house in Thailand

在泰国买房在泰國買房

2010nián之前之前zhī qiánzhěng泰国泰國tài guó几乎幾乎jī hū没有沒有méi yǒu中国中國zhōng guógòufángzhěde身影身影shēn yǐngérjìnnián当地當地dāng dì中国中國zhōng guógòufángzhěde数量數量shù liàng几乎幾乎jī hūchéng爆炸爆炸bào zhàshì增长增長zēng zhǎng相比相比xiāng bǐ选择選擇xuǎn zé美国美國měi guó澳大利亚澳大利亞ào dà lì yàděng热门熱門rè mén地区地區dì qūde投资者投資者tóu zī zhěéryán中国中國zhōng guógòufángzhěduì泰国泰國tài guó房产房產fáng chǎn感兴趣感興趣gǎn xìng qùde原因原因yuán yīnbìng陌生陌生mò shēng主要主要zhǔ yào来自來自lái zì教育教育jiào yù医疗醫療yī liáo生活生活shēng huó方式方式fāng shì价格價格jià gé娱乐娛樂yú lè投资投資tóu zīděng方面方面fāng miàn

作为作為zuò wéi国际國際guó jì大都会大都會dà dū huì曼谷曼谷màn gǔ1100wànchángzhù人口人口rén kǒuzhōngyǒu超过超過chāo guò300wànde外国人外國人wài guó rén生活生活shēng huó成本成本chéng běn低廉低廉dī liánràng很多很多hěn duō外国人外國人wài guó rénduì曼谷曼谷màn gǔ趋之若鹜趨之若鶩qū zhī ruò wù根据根據gēn jù泰国泰國tài guó法律法律fǎ lǜ规定規定guī dìngnián滿mǎn50suìde外国人外國人wài guó rén可以可以kě yǐ申请申請shēn qǐngcháng时间時間shí jiānliú泰国泰國tài guóde养老養老yǎng lǎo签证簽證qiān zhènggāo品质品質pǐn zhìde医疗醫療yī liáo服务服務fú wù实惠實惠shí huìde价格價格jià géràng更多更多gèng duōrénxiǎngzài泰国泰國tài guó养老養老yǎng lǎo

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Mark Complete 

Below content – premium
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp

2 Responses

  1. The audio file for this text (Mobile_phone_privacy_leak_-_6086.mp3), seems to belong to another lesson, not this one.

Leave a Reply

Your email address will not be published.