Procrastination

拖延症拖延症

明明明明míng míngyǒu工作工作gōng zuò需要需要xū yàozuòdàn总是總是zǒng shìxiānzuò其他其他qí tā无关紧要無關緊要wú guān jǐn yàodexiǎoshì一直一直yī zhí拖延拖延tuō yán这样這樣zhè yàngde情况情况qíng kuàng可能可能kě néng大多数大多數dà duō shùréndōu碰见碰見pèng jiànguòdànzhè到底到底dào dǐshì为什么爲什麽wèi shén me我们我們wǒ men为什么爲什麽wèi shén me知道知道zhī dào工作工作gōng zuòde时间時間shí jiān已经已經yǐ jīnggòule还是還是hái shì一直一直yī zhí拖延拖延tuō yán不能不能bù néng控制控制kòng zhì自己自己zì jǐ

心理学家心理學家xīn lǐ xué jiā认为認爲rèn wéi可能可能kě néngshì你的你的nǐ de时间時間shí jiān管理管理guǎn lǐyǒu问题問題wèn tí对于對于duì yú这项這項zhè xiàng工作工作gōng zuò需要需要xū yàoduōcháng时间時間shí jiān没有沒有méi yǒu清楚清楚qīng chǔde认识認識rèn shí没有沒有méi yǒu严格嚴格yán gé控制控制kòng zhì浪费浪費làng fèizài其他其他qí tā事情事情shì qíngshàngde时间時間shí jiān

但是但是dàn shì最近最近zuì jìnyǒuxīn理论理論lǐ lùn认为認爲rèn wéi拖延症拖延症tuō yán zhèngshì时间時間shí jiān管理管理guǎn lǐde问题問題wèn tí而是而是ér shì情绪情緒qíng xù调节調節tiáo jiéde问题問題wèn tí经常經常jīng cháng拖延拖延tuō yánderénzài情绪情緒qíng xùhǎode情况情况qíng kuàngxiàgèng容易容易róng yì选择選擇xuǎn zé拖延拖延tuō yánlái逃避逃避táo bìyuè容易容易róng yì拖延拖延tuō yánderén心理心理xīn lǐ灵活度靈活度líng huó dùyuè心理心理xīn lǐ灵活度靈活度líng huó dùshìzhǐrén容忍容忍róng rěn舒服舒服shū fúde思想思想sī xiǎng心情心情xīn qíngde能力能力néng lì容易容易róng yì拖延拖延tuō yánderéngèng容易容易róng yìbèi挫败挫敗cuò bài担心擔心dān xīnděng心理心理xīn lǐ反应反應fǎn yìng控制控制kòng zhì

事实事實shì shíshàng为了爲了wèi le逃避逃避táo bì现在現在xiàn zàide情绪情緒qíng xùér选择選擇xuǎn zé完成完成wán chéng任务任務rèn wùde逃避逃避táo bì行为行爲xíng wéi反而反而fǎn érhuìràng我们我們wǒ men陷入陷入xiàn rù拖延拖延tuō yánde恶性惡性è xìng循环循環xún huán因为因爲yīn wèi拖延拖延tuō yán重要重要zhòng yàode任务任務rèn wùhuìràng我们我們wǒ men感到感到gǎn dào焦虑焦慮jiāo lǜ愧疚愧疚kuì jiù这样這樣zhè yàng我们我們wǒ menjiùgèng容易容易róng yì变得變得biàn de效率效率xiào lǜ低下低下dī xià问题問題wèn tí越来越越來越yuè lái yuèduō怎么怎麽zěn me解决解决jiě juézhè问题問題wèn tínejiùshì原谅原諒yuán liàng接纳接納jiē nà理解理解lǐ jiě自己自己zì jǐ可以可以kě yǐ尝试嘗試cháng shìzhe减少减少jiǎn shǎo身边身邊shēn biānhuì分散分散fēn sàn注意力注意力zhù yì lìde东西東西dōng xī减少减少jiǎn shǎo诱惑誘惑yòu huòzuòde时候時候shí hòucóngzuì容易容易róng yìde开始開始kāi shǐràng自己自己zì jǐ慢慢慢慢màn màn进入進入jìn rù状态狀態zhuàng tài后面後面hòu miànde任务任務rèn wùjiānghuìgèng容易容易róng yì

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Learn more >>

Already a subscriber? Sign in.

Mark Complete 

Below content – premium
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp

Leave a Reply

Your email address will not be published.