Pretend Taking Exercises

假装健身假裝健身

中国中國zhōng guó国家國家guó jiā统计統計tǒng jìde数据數據shù jù显示顯示xiǎn shì,2019niányǒujìn4亿rén经常經常jīng cháng参加參加cān jiā体育體育tǐ yù锻炼鍛煉duàn liànyǒu1亿rénmǎile运动運動yùn dòng装备裝備zhuāng bèiquèhěnshǎo运动運動yùn dòngbànle健身健身jiàn shēnquèhěnshǎo健身房健身房jiàn shēn fáng锻炼鍛煉duàn liàn他们他們tā mendōuzài假装假裝jiǎ zhuāng健身健身jiàn shēn

现代現代xiàn dài社会社會shè huì人们人們rén mende食物食物shí wù越来越越來越yuè lái yuè丰富豐富fēng fùchī东西東西dōng xī越来越越來越yuè lái yuè方便方便fāng biàn各种各種gè zhǒng外卖外賣wài màisuíjiàosuídào但是但是dàn shì因此因此yīn cǐ产生産生chǎn shēngdequèshì过度過度guò dù肥胖肥胖féi pàngděng问题問題wèn tí大家大家dà jiā意识意識yì shídàole应该應該yīng gāi关注關注guān zhù身体身體shēn tǐ健康健康jiàn kāng所以所以suǒ yǐ纷纷紛紛fēn fēnmǎi健身健身jiàn shēn运动運動yùn dòng装备裝備zhuāng bèixiǎng保持保持bǎo chí健康健康jiàn kāng想法想法xiǎng fǎhěnhǎo但是但是dàn shì平时平時píng shí生活生活shēng huó压力壓力yā lì工作工作gōng zuò紧张緊張jǐn zhāng很多很多hěn duōrén没有沒有méi yǒu时间時間shí jiān精力精力jīng lì保持保持bǎo chí运动運動yùn dòng经常經常jīng chángbànlequè再也再也zài yěméiguò健身房健身房jiàn shēn fángshì假装假裝jiǎ zhuāng健身健身jiàn shēnderénma

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Mark Complete 

Below content – premium
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published.