Poet Yu Xiuhua

女诗人余秀华女詩人餘秀華

4138

余秀华余秀華Yú Xiùhuá四十四十sì shíduōsuìle出生出生chū shēngzài湖北湖北hú běi农村農村nóng cūn但是但是dàn shì因为因爲yīn wèi出生出生chū shēngshíde意外意外yì wài造成造成zào chéngle脑瘫腦癱nǎo tān从此從此cóng cǐ以后以後yǐ hòu行动行動xíng dòng便便biàn变成變成biàn chéngle残疾殘疾cán jírénérzhèzhǐyǒu高中高中gāo zhōng学历學歷xué lìde残疾殘疾cán jírénquèshì现在現在xiàn zài中国中國zhōng guózuì有名有名yǒu míngde诗人詩人shī rén之一之一zhī yī

19suìshí余秀华余秀華Yú Xiùhuábèi安排安排ān pái结婚結婚jié hūnle父母父母fù mǔ觉得覺得jué dezhè老实老實lǎo shíde男人男人nán rén以后以後yǐ hòunéng照顾照顧zhào gù后来後來hòu láishuō她的她的tā de婚姻婚姻hūn yīnbìng幸福幸福xìng fú他们他們tā men之间之間zhī jiān没有沒有méi yǒu爱情愛情ài qíng没有沒有méi yǒu尊重尊重zūn zhòngzuì困难困難kùn nánde时候時候shí hòu甚至甚至shèn zhìxiǎngguò以后以後yǐ hòu乞讨乞討qǐ tǎowéishēngdàn即便即便jí biàn如此如此rú cǐ坚定堅定jiān dìngde要求要求yāo qiú离婚離婚lí hūn对于對于duì yú残疾殘疾cán jíde农村農村nóng cūn女人女人nǚ rén来说來說lái shuō主动主動zhǔ dòng离婚離婚lí hūnshì非常非常fēi chángràngrén意外意外yì wàide父母父母fù mǔ家人家人jiā réndōu理解理解lǐ jiě她的她的tā de决定决定jué dìngdàn还是還是hái shì坚持堅持jiān chí离开離開lí kāizhè没有沒有méi yǒu爱情愛情ài qíngde婚姻婚姻hūn yīn如果如果rú guǒkànguò她的她的tā deshī可能可能kě nénghuìgèng理解理解lǐ jiě她的她的tā de选择選擇xuǎn zézhèshì热爱熱愛rè ài自由自由zì yóu爱情愛情ài qíngderén

zuì开始開始kāi shǐshí余秀华余秀華Yú Xiùhuá一边一邊yī biān打工打工dǎ gōng一边一邊yī biānxiěshīshuō首先首先shǒu xiānshì女人女人nǚ rénshì农民農民nóng mín最后最後zuì hòucáishì诗人詩人shī rénxiě爱情愛情ài qíng生活生活shēng huó家乡家鄉jiā xiāng还有還有hái yǒude残疾殘疾cán jí渴望渴望kě wàngxiěde古典古典gǔ diǎnyòu现代現代xiàn dài优美優美yōu měiérràngrén感动感動gǎn dòng后来後來hòu láizhè天才天才tiān cái诗人詩人shī rén终于終于zhōng yúbèi大家大家dà jiā注意注意zhù yìdào发表發表fā biǎole系列系列xì liè作品作品zuò pǐn甚至甚至shèn zhì出版出版chū bǎnle20niánlái中国中國zhōng guó销量銷量xiāo liàngzuìde诗集詩集shī jí

特殊特殊tè shūde生活生活shēng huó经历經歷jīng lìràng大家大家dà jiāduìhěn好奇好奇hào qíchéngle特殊特殊tè shūde网红網紅wǎng hóng”。xiěshīshì获得獲得huò dé自由自由zì yóu爱情愛情ài qíngde开始開始kāi shǐ最近最近zuì jìnhái认识認識rèn shílexiǎoshíduōsuìde年轻年輕nián qīng男人男人nán rényòu重新重新chóng xīn拥有擁有yōng yǒule爱情愛情ài qíng

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Learn more >>

Already a subscriber? Sign in.

Mark Complete 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *