Play music to a cow

对牛弹琴對牛彈琴

时候時候shí hòuyǒu音乐家音樂家yīn yuè jiā名字名字míng zìjiào公明仪公明儀gōng míng yí擅长擅長shàn cháng音乐音樂yīn yuèqínshēng非常非常fēi chángměi人们人們rén mentīngdàodeqínshēngdōuhěn享受享受xiǎng shòu

yǒunián春天春天chūn tiāndàizheqínláidàochéngwài散步散步sàn bù天气天氣tiān qì环境環境huán jìngdōuhěnhǎo发现發現fā xiànzàiyuǎnde地方地方dì fāngyǒutóuniúzàichīcǎo突然突然tū ránxiǎngwèizhètóuniú演奏演奏yǎn zòu音乐音樂yīn yuè于是於是yú shìtánleshǒu非常非常fēi cháng高雅高雅gāo yǎde曲子曲子qǔ zi虽然雖然suī ránde音乐音樂yīn yuè非常非常fēi cháng好听好聽hǎo tīng但是但是dàn shìniúquè根本根本gēn běn继续繼續jì xù低头低頭dī tóuchīcǎo公明仪公明儀gōng míng yí发现發現fā xiàn好听好聽hǎo tīngde音乐音樂yīn yuènéng打动打動dǎ dòngzhètóuniújiù开始開始kāi shǐdàn一些一些yī xiē奇怪奇怪qí guàide声音聲音shēng yīn有的有的yǒu dexiàngxiǎochóng有的有的yǒu dexiàngxiǎoniúzhè时候時候shí hòuzhètóuniú好像好像hǎo xiàngtīng明白明白míng báile认真認真rèn zhēntīng起来起來qǐ lái

后来後來hòu lái人们人們rén menyòng对牛弹琴對牛彈琴duì niú tán qínzhè成语成語chéng yǔ形容形容xíng róngduì愚蠢愚蠢yú chǔnderénjiǎng深刻深刻shēn kède道理道理dào lǐ或者或者huò zhěshìduì外行外行wài hángrénshuō内行內行nèi hánghuàdōushì白白白白bái bái浪费浪費làng fèi时间時間shí jiānyònglái嘲笑嘲笑cháo xiào说话說話shuō huàkàn对象對象duì xiàngderén

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Mark Complete 

Below content – premium
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp

Leave a Reply

Your email address will not be published.