Plasticized customers are younger

整容客户低龄化整容客戶低齡化

报道報道bào dàoquánqiú美容美容měi róng整形整形zhěng xíng手术手術shǒu shùde数量數量shù liàngzài增加增加zēng jiā客户客戶kè hùde平均平均píng jūn年龄年齡nián língzài下降下降xià jiàng。2018nián接受接受jiē shòu整容整容zhěng róng手术手術shǒu shùde2200wàn中国人中國人zhōng guó rénzhōng,28suì以下以下yǐ xiàde客户客戶kè hùzhàn54%(jìn1200wàn)。与此同时與此同時yǔ cǐ tóng shí青少年青少年qīng shào niánzhàndàole总量總量zǒng liàngde8%。

quánqiú整容整容zhěng róng手术手術shǒu shùde客户客戶kè hùdōuchéng年轻化年輕化nián qīng huà趋势趨勢qū shì医生醫生yī shēng心理学家心理學家xīn lǐ xué jiā指出指出zhǐ chūzhèshìshòu社交社交shè jiāo媒体媒體méi tǐ兴起興起xīng qǐde影响影響yǐng xiǎng

整容整容zhěng róng手术手術shǒu shùzǎode标志標志biāo zhìxìng趋势趨勢qū shìshì要求要求yāo qiú五官五官wǔ guānzhěngchéng名人名人míng rénde样子樣子yàng zi现在現在xiàn zài自拍自拍zì pāiwéi主导主導zhǔ dǎode社交社交shè jiāo媒体媒體méi tǐ文化文化wén huà促使促使cù shǐ更多更多gèng duō年轻人年輕人nián qīng rénzuò美容美容měi róng手术手術shǒu shù。55%de整形整形zhěng xíng外科外科wài kē医生醫生yī shēng声称聲稱shēng chēngcéngjiànguòxiǎng改善改善gǎi shàn自己自己zì jǐde自拍自拍zì pāi形象形象xíng xiàngde客户客戶kè hù提出提出tí chū这种這種zhè zhǒng要求要求yāo qiúde更多更多gèng duōdeshì青少年青少年qīng shào nián他们他們tā men使用使用shǐ yòng社交社交shè jiāo媒体媒體méi tǐ成年人成年人chéng nián réngèng频繁頻繁pín fán

专家專家zhuān jiā表示表示biǎo shì社交社交shè jiāo媒体媒體méi tǐduì心理心理xīn lǐ健康健康jiàn kāng幸福幸福xìng fúhuì造成造成zào chéng一定一定yī dìngde负面負面fù miàn影响影響yǐng xiǎng

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Mark Complete 

Below content – premium
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp

Leave a Reply

Your email address will not be published.