Pinduoduo employee died suddenly

拼多多员工猝死拼多多員工猝死

近日近日jìn rì拼多多拼多多pīn duō duōdemíng22suì员工員工yuán gōngzài凌晨淩晨líng chén1diǎnduō下班下班xià bān以后以後yǐ hòuzài回家回家huí jiāzhōng猝死猝死cù sǐ之后之後zhī hòu拼多多拼多多pīn duō duō官方官方guān fāng账号賬號zhàng hào回应回應huí yìng:”你们你們nǐ menkànkàn底层底層dǐ céngde人民人民rén mín不是不是bù shìyòngmìnghuànqián……zhèshìyòngmìngpīnde时代時代shí dài可以可以kě yǐ选择選擇xuǎn zé安逸安逸ān yìde日子日子rì zidànjiùyào选择選擇xuǎn zé安逸安逸ān yì带来帶來dài láide后果後果hòu guǒ……”zhè不近人情不近人情bù jìn rén qíngde回应回應huí yìng尽管儘管jǐn guǎn很快很快hěn kuàibèi删除删除shān chú还是還是hái shì引起引起yǐn qǐle众多衆多zhòng duōde指责指責zhǐ zé愤怒憤怒fèn nù

拼多多拼多多pīn duō duōshìjìnniánlái快速快速kuài sù发展發展fā zhǎn崛起崛起jué qǐdejiā电子電子diàn zǐ商务商務shāng wù公司公司gōng sīzàinián时间時間shí jiānnèijiù依靠依靠yī kàojià折扣折扣zhé kòu获得獲得huò déle大量大量dà liàng中低收入者中低收入者zhōng dī shōu rù zhěde支持支持zhī chíbìng2020niánzài纳斯达克納斯達克nà sī dá kè上市上市shàng shì成为成爲chéng wéi中国中國zhōng guóèr电子電子diàn zǐ商务商務shāng wù平台平臺píng tái虽然雖然suī rán拼多多拼多多pīn duō duōde工资工資gōng zī很多很多hěn duō同行同行tóng xínggènggāodàn除了除了chú le工作工作gōng zuò时间時間shí jiānchángháiduì员工員工yuán gōngyǒu很多很多hěn duō严格嚴格yán géde管理管理guǎn lǐ事件事件shì jiàn引起引起yǐn qǐle规模規模guī móde互联网互聯網hù lián wǎng关注關注guān zhù讨论討論tǎo lùn因为因爲yīn wèi很多很多hěn duō科技科技kē jì公司公司gōng sī普遍普遍pǔ biàn存在存在cún zài996de工作工作gōng zuò制度制度zhì dù加班加班jiā bān文化文化wén huà

劳动法勞動法láo dòng fǎ对于對于duì yúměitiānde工作工作gōng zuò时间時間shí jiānděngdōuyǒu具体具體jù tǐde规定規定guī dìng但是但是dàn shìměi公司公司gōng sīdōuyǒu自己自己zì jǐde借口藉口jiè kǒu比如比如bǐ rú员工員工yuán gōng没有沒有méi yǒu完成完成wán chéng工作工作gōng zuò任务任務rèn wù或者或者huò zhě自愿自願zì yuàn加班加班jiā bānděng其中其中qí zhōng技术技術jì shù产品産品chǎn pǐnshì加班加班jiā bānzuì严重嚴重yán zhòngdeliǎng行业行業háng yè很多很多hěn duō公司公司gōng sīde老板老闆lǎo bǎn比如比如bǐ rú阿里巴巴阿裏巴巴ā lǐ bā bāde马云馬雲mǎ yún小米小米xiǎo mǐde雷军雷軍léi jūnděngdōuduì加班加班jiā bān文化文化wén huàgěiguò肯定肯定kěn dìng支持支持zhī chí

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Learn more >>

Already a subscriber? Sign in.

Mark Complete 

Below content – premium
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp

Leave a Reply

Your email address will not be published.