Pet funeral

宠物殡葬寵物殯葬

宠物寵物chǒng wù殡葬殯葬bìn zàngshì针对針對zhēn duìyǎng宠物寵物chǒng wù人群人群rén qúnde刚需剛需gāng xū行业行業háng yè统计統計tǒng jì,2021nián中国中國zhōng guó饲养飼養sì yǎngmāogǒude人群人群rén qún数量數量shù liàng达到達到dá dàole6844wànrén而且而且ér qiězhè数字數字shù zìháizài不断不斷bù duàn增长增長zēng zhǎng因此因此yīn cǐ宠物寵物chǒng wùde身后事身後事shēn hòu shìhuì成为成爲chéng wéihěnde问题問題wèn tíér宠物寵物chǒng wù殡葬殯葬bìn zàngzàizhèniánchéngle中国中國zhōng guó迅速迅速xùn sù发展發展fā zhǎnde行业行業háng yè

dāng宠物寵物chǒng wù去世去世qù shì以后以後yǐ hòu很多很多hěn duō主人主人zhǔ rén往往往往wǎng wǎng知道知道zhī dàogāi如何如何rú hé处理處理chǔ lǐ如果如果rú guǒ随便隨便suí biànzhǎo地方地方dì fāng埋葬埋葬mái zàng不仅不僅bù jǐn主人主人zhǔ rén情感情感qíng gǎnshàngnéng接受接受jiē shòuduì环境環境huán jìng可能可能kě néng造成造成zào chéng污染污染wū rǎn成熟成熟chéng shúde标准化標準化biāo zhǔn huàde殡葬殯葬bìn zàng仪式儀式yí shìnéngràng主人主人zhǔ rén感到感到gǎn dào非常非常fēi chángqiángde慰藉慰藉wèi jièzhěng告别告別gào bié过程過程guò chéngde参与參與cān yùgǎnhěnqiáng

很多很多hěn duō宠物寵物chǒng wù殡葬殯葬bìn zàng服务服務fú wùhuìfēnwéi部分部分bù fèn前期前期qián qī服务服務fú wù告别告別gào bié仪式儀式yí shì火化火化huǒ huà仪式儀式yí shì骨灰骨灰gǔ huī安置安置ān zhìdāng主人主人zhǔ rénláidào宠物寵物chǒng wù殡仪馆殯儀館bìn yí guǎnshí前期前期qián qīde客服客服kè fúhuìxiān了解瞭解liǎo jiě客户客戶kè hùde需求需求xū qiú初步初步chū bù安排安排ān pái宠物寵物chǒng wùde后事後事hòu shì然后然後rán hòu殡葬师殯葬師bìn zàng shīhuìjiāng宠物寵物chǒng wù主人主人zhǔ rén宠物寵物chǒng wùdōujiēdào服务服務fú wùdiǎn进行進行jìn xíng遗体遺體yí tǐ清洁清潔qīng jiéhòu举办舉辦jǔ bàn正式正式zhèng shìde告别告別gào bié仪式儀式yí shìzhīhòu殡葬师殯葬師bìn zàng shījiāng宠物寵物chǒng wù遗体遺體yí tǐ火化火化huǒ huà最后最後zuì hòu殡葬师殯葬師bìn zàng shīhuìjiāng宠物寵物chǒng wùde骨灰骨灰gǔ huī收纳收納shōu nàhǎojiāohuángěi主人主人zhǔ rénzhěng过程過程guò chéng大概大概dà gàihuì持续持續chí xùliǎng小时小時xiǎo shídàn有时候有時候yǒu shí hòu碰到碰到pèng dào主人主人zhǔ rén过度過度guò dù伤心傷心shāng xīnde情况情况qíng kuànghuì充分充分chōng fèn尊重尊重zūn zhòng主人主人zhǔ rénde感受感受gǎn shòuràng主人主人zhǔ rén表达表達biǎo dá悲痛悲痛bēi tòngduì他们他們tā men进行進行jìn xíng干扰干擾gān rǎo

对于對于duì yú骨灰骨灰gǔ huīde安置安置ān zhìyǒuduōzhǒng选择選擇xuǎn zé主人主人zhǔ rén可以可以kě yǐdàizǒu自己自己zì jǐ处理處理chǔ lǐ可以可以kě yǐjiāogěi殡葬殯葬bìn zàng服务服務fú wùde寄存寄存jì cúndiǎn随时隨時suí shílái看望看望kàn wàng有人有人yǒu rén选择選擇xuǎn zéjiāng宠物寵物chǒng wùde骨灰骨灰gǔ huīzuòchéng晶石晶石jīng shí项链項煉xiàng liànděngsuíshēn携带携帶xié dài可以可以kě yǐ安置安置ān zhìzài合作合作hé zuòde寺庙寺廟sì miào或者或者huò zhě树林樹林shù línzhōng

除了除了chú le处理處理chǔ lǐ宠物寵物chǒng wùde遗体遺體yí tǐ宠物寵物chǒng wù殡葬殯葬bìn zàng服务服務fú wùháiyǒuxiàng重要重要zhòng yàode任务任務rèn wùjiùshì帮助幫助bāng zhù主人主人zhǔ rénmen疏导疏導shū dǎo悲伤悲傷bēi shāngde情绪情緒qíng xù很多很多hěn duō宠物寵物chǒng wùde死亡死亡sǐ wángshì突如其来突如其來tū rú qí láide意外意外yì wài主人主人zhǔ rénhěnnán一下子一下子yī xià zi接受接受jiē shòuzhè事实事實shì shíér殡葬殯葬bìn zàng服务服務fú wùde工作工作gōng zuò人员人員rén yuánhuì他们他們tā menliáo宠物寵物chǒng wùshēngqiánde事情事情shì qíng帮助幫助bāng zhù他们他們tā men进行進行jìn xíng情绪情緒qíng xù疏导疏導shū dǎoràng他们他們tā men接受接受jiē shòuzhè事实事實shì shí死亡死亡sǐ wáng应该應該yīng gāishì生命生命shēng mìngde终点終點zhōng diǎnérshìlìngzhǒng开始開始kāi shǐ死亡死亡sǐ wáng不是不是bù shì分别分別fēn bié遗忘遺忘yí wàngcáishì

目前目前mù qián中国中國zhōng guó已经已經yǐ jīngyǒu1900duōjiā宠物寵物chǒng wù殡葬殯葬bìn zàngde公司公司gōng sīleér中国中國zhōng guóměinián去世去世qù shìde宠物寵物chǒng wù大概大概dà gàiyǒu一千万一千萬yī qiān wànzhī宠物寵物chǒng wù殡葬殯葬bìn zàng行业行業háng yèháishìpiànlánhǎi发展發展fā zhǎn潜力潜力qián lì

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Learn more >>

Already a subscriber? Sign in.

Mark Complete 

Below content – premium

Leave a Reply

Your email address will not be published.