Pet consumption in China

中国的宠物消费中國的寵物消費

中国中國zhōng guóde宠物寵物chǒng wù拥有擁有yōng yǒuliàng消费消費xiāo fèi正在正在zhèng zài加速加速jiā sù增长增長zēng zhǎng中国中國zhōng guó城市城市chéng shìde宠物寵物chǒng wù主人主人zhǔ rénmen今年今年jīn nián有望有望yǒu wàngzài宠物寵物chǒng wùshàng花费花費huā fèi2020亿yuán人民币人民幣rén mín bìyuē286亿美元美元měi yuán),2018nián增加增加zēng jiā19%。

随着隨著suí zhe中国中國zhōng guó生育生育shēng yùde下降下降xià jiàng越来越越來越yuè lái yuèduōrén开始開始kāi shǐ饲养飼養sì yǎng宠物寵物chǒng wù中国中國zhōng guó现在現在xiàn zài拥有擁有yōng yǒude宠物寵物chǒng wùmāogǒu数量數量shù liàng位居位居wèi jū全球全球quán qiúzài2018niánshǒu超过超過chāo guò美国美國měi guóérzhèniánshì婴儿嬰兒yīng ér出生出生chū shēng急剧急劇jí jù下降下降xià jiàngdenián预计預計yù jìdào2024nián中国中國zhōng guójiāng拥有擁有yōng yǒu2.48亿zhī宠物寵物chǒng wùmāogǒuyuǎn超过超過chāo guò美国美國měi guóde1.72亿zhè凸显凸顯tū xiǎnle中国中國zhōng guó宠物寵物chǒng wù市场市場shì chǎngduì全球全球quán qiú宠物寵物chǒng wù用品用品yòng pǐn制造商製造商zhì zào shāngde吸引力吸引力xī yǐn lì

数据數據shù jù显示顯示xiǎn shì中国中國zhōng guó城市城市chéng shìde宠物寵物chǒng wùmāogǒu主人主人zhǔ rénzhōng几乎幾乎jī hūyǒu一半一半yī bànshì90hòu其中其中qí zhōng88%shì女性女性nǚ xìng中国中國zhōng guó主要主要zhǔ yào城市城市chéng shìde宠物寵物chǒng wù主人主人zhǔ rénzhōng大约大約dà yuēyǒu一半一半yī bànshì单身單身dān shēn其中其中qí zhōng90%derénshuō他们他們tā men认为認為rèn wéi宠物寵物chǒng wù孩子孩子hái zihuò家庭家庭jiā tíng成员成員chéng yuán一样一樣yī yàng

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Mark Complete 

Below content – premium
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp

3 Responses

  1. 你好

    我在阅读这个文章的过程中发现,题目“中国的宠物消费” 里可能有错误。 最后的一段里第一行“ 几乎有一半是90后”。 这个句子里可能有小小的错误。 请你们纠正一下。

    谢谢

    阿米尔汗

Leave a Reply

Your email address will not be published.