Perfect Son

完美儿子完美兒子

办公室辦公室bàn gōng shì大家大家dà jiādōuzài讨论討論tǎo lùn自己自己zì jǐde孩子孩子hái zixīn同事同事tóng shìshuōyǒuhěn完美完美wán měide儿子兒子ér zi抽烟抽烟chōu yānjiǔ不会不會bù huìhěnwǎnhuíjiāměitiānhěnzǎojiù睡觉睡覺shuì jiàole大家大家dà jiādōuhěn惊讶驚訝jīng yàzhēnshìtài完美完美wán měile多少多少duō shǎosuìlexīn同事同事tóng shìshuō是的是的shì dezhè星期星期xīng qījiù1suìle

Logged-in free members can access Notes, Translation and Download Center

You might also like

Leave A Reply