Perfect son

完美儿子完美兒子

2110

liǎng男人男人nán rénzàibiān钓鱼釣魚diào yú他们他們tā men一边一邊yī biān钓鱼釣魚diào yú一边一邊yī biān聊天聊天liáo tiān年纪年紀nián jìde男人男人nán rénshuō:“我的我的wǒ de儿子兒子ér zizhēnràng担心擔心dān xīnjiǔ抽烟抽烟chōu yānchī健康健康jiàn kāngde东西東西dōng ximěitiāndōuhěnwǎncáihuíjiāhái经常經常jīng cháng吵架吵架chǎo jià。”年轻年輕nián qīng一些一些yī xiēde男人男人nán rénshuō:“我的我的wǒ de儿子兒子ér zijiùhěn完美完美wán měijiǔ抽烟抽烟chōu yānchī非常非常fēi cháng健康健康jiàn kāngde东西東西dōng xi不会不會bù huìhěnwǎnhuíjiāgèng不会不會bù huì吵架吵架chǎo jià。”年纪年紀nián jìde男人男人nán rénshuō:“a你的你的nǐ de儿子兒子ér zi真的真的zhēn dehěn完美完美wán měi今年今年jīn nián多少多少duō shǎosuìle?”年轻年輕nián qīng男人男人nán rén回答回答huí dáshuō:“liùyuèle。”

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Learn more >>

Already a subscriber? Sign in.

Mark Complete 

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *