Only 354 days in the Year of the Ox

只有354天的牛年只有354天的牛年

2021nián大年大年dà nián初一初一chū yī以后以後yǐ hòujiù进入進入jìn rùle中国中國zhōng guódeniúnián不过不過bù guò今年今年jīn niándeniúnián以往以往yǐ wǎng不同不同bù tóngzhǐyǒu354tiān

原来原來yuán lái中国中國zhōng guó农历農曆nóng lì根据根據gēn jù月相月相yuè xiàngde变化變化biàn huà周期周期zhōu qīlái确定確定què dìng日期日期rì qī月份月份yuè fènyòu根据根據gēn jù二十四二十四èr shí sì节气節氣jié qìlái确定確定què dìngniánde长度長度cháng dù由于由于yóu yú12农历農曆nóng lìyuède天数天數tiān shùgòu二十四二十四èr shí sì节气節氣jié qìde长度長度cháng dù,13yuèyòu超过超過chāo guòle因此因此yīn cǐhuì采用采用cǎi yòng适时適時shì shí增加增加zēng jiā闰月閏月rùn yuède办法辦法bàn fǎlái调节調節tiáo jié里面裏面lǐ miànde矛盾矛盾máo dùnyǒu闰月閏月rùn yuède年份年份nián fènchēngwéi农历農曆nóng lì闰年閏年rùn niányǒu13yuè没有沒有méi yǒu dechēngwéi农历農曆nóng lì平年平年píng niánzhǐyǒu12yuè因此因此yīn cǐ,2021niánniúniánjǐnyǒu254tiāncóng2021nián2yuè12开始開始kāi shǐdào2022nián1yuè31结束結束jié shùér12niánhòudeniúniánjiāng迎来迎來yíng lái农历農曆nóng lì闰年閏年rùn nián就是就是jiù shìshuō2033niánshíquánniánjiāngyǒu384tiān

中国中國zhōng guóde生肖生肖shēng xiào起源起源qǐ yuán古代古代gǔ dàide动物動物dòng wù崇拜崇拜chóng bài有关有關yǒu guān十二十二shí èr生肖生肖shēng xiàoshìànrénde不同不同bù tóng出生出生chū shēng年份年份nián fènpèi十二十二shí èrzhǒng不同不同bù tóngde动物動物dòng wù包括包括bāo kuòshǔniúlóngshéyánghóugǒuzhūměidāng进入進入jìn rù农历農曆nóng lì大年大年dà nián初一初一chū yīshíjiù开始開始kāi shǐxīnde生肖生肖shēng xiào年份年份nián fèn如果如果rú guǒ今年今年jīn niánshìde生肖生肖shēng xiào年份年份nián fènchēngwéi本命年本命年běn mìng nián”。měizhǒng生肖生肖shēng xiàodōuyǒu丰富豐富fēng fùde传说傳說chuán shuō文化文化wén huà习俗習俗xí sú

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Mark Complete 

Below content – premium
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp

Leave a Reply

Your email address will not be published.