Novel Coronavirus

新型冠状病毒新型冠狀病毒

2020nián新型新型xīn xíng冠状病毒冠狀病毒guān zhuàng bìng dú开始開始kāi shǐzài世界世界shì jiè爆发爆發bào fācóng中国中國zhōng guóde武汉武漢wǔ hàndào其他其他qí tā国家國家guó jiā地区地區dì qūzhè病毒病毒bìng dúduì大家大家dà jiāde生活生活shēng huóyǒuhěn影响影響yǐng xiǎng

什么什麽shén meshì冠状病毒冠狀病毒guān zhuàng bìng dúzhèzhǒng病毒病毒bìng dúshìzhǐ可以可以kě yǐ同时同時tóng shí感染感染gǎn rǎnrén动物動物dòng wùde病毒病毒bìng dú可能可能kě néng导致導致dǎo zhì感冒感冒gǎn mào严重嚴重yán zhòngdehuì成为成爲chéng wéi肺炎肺炎fèi yán冠状病毒冠狀病毒guān zhuàng bìng dúde传播傳播chuán bō通常通常tōng chángshì通过通過tōng guò咳嗽咳嗽ké sòu打喷嚏打噴嚏dǎ pēn tì接触接觸jiē chù感染者感染者gǎn rǎn zhě或者或者huò zhěshòu感染感染gǎn rǎnde物品物品wù pǐn可能可能kě néng通过通過tōng guò五官五官wǔ guān传播傳播chuán bō

所以所以suǒ yǐ大家大家dà jiā应该應該yīng gāi遵守遵守zūn shǒu以下以下yǐ xià基本基本jī běn卫生衛生wèi shēng习惯習慣xí guàn例如例如lì rú尽量儘量jìn liàng远离遠離yuǎn lí人群人群rén qúnqínshǒu保持保持bǎo chí身体身體shēn tǐ健康健康jiàn kāng咳嗽咳嗽ké sòushíyòng纸巾紙巾zhǐ jīn遮住遮住zhē zhùkǒu生病生病shēng bìngshízàijiā隔离隔離gé lí如果如果rú guǒyǒu严重嚴重yán zhòngde状况狀况zhuàng kuàng比如比如bǐ rú发烧發燒fā shāo呼吸呼吸hū xī困难困難kùn nánqǐngdào医院醫院yī yuàn检查檢查jiǎn chá

目前目前mù qián冠状病毒冠狀病毒guān zhuàng bìng dúde疫苗疫苗yì miáohái没有沒有méi yǒu研制研製yán zhì成功成功chéng gōng没有沒有méi yǒu具体具體jù tǐde治疗治療zhì liáo方案方案fāng àn病毒病毒bìng dú传播傳播chuán bōde影响影響yǐng xiǎngzài不断不斷bù duàn变化變化biàn huàzhōng

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Mark Complete 

Below content – premium
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp

Leave a Reply

Your email address will not be published.