No Time Area

无时间区域無時間區域

随着隨著suí zheběi半球半球bàn qiúde夏至夏至xià zhì临近臨近lín jìn索玛若伊岛索瑪若伊島suǒ mǎ ruò yī dǎo夏之岛夏之島xià zhī dǎoxiǎngyàoyòng花环花環huā huán取代取代qǔ dàizhōngbiǎojìnxiǎngxiàbìng宣称宣稱xuān chēng这里這裡zhè lǐshì世界世界shì jièshàng时间時間shí jiān区域區域qū yù”。

zhèdǎo位于位於wèi yú北极北極běi jíquānběicóng五月五月wǔ yuè十八十八shí bāzhídào七月七月qī yuè二十六二十六èr shí liùde六十九六十九liù shí jiǔtiānzhōng太阳太陽tài yángdōuhuì落山落山luò shāncóng十一月十一月shí yī yuèdàonián一月一月yī yuè太阳太陽tài yángdōuhuì升起升起shēng qǐ因此因此yīn cǐ他们他們tā menhuì充分充分chōng fèn利用利用lì yòng夏季夏季xià jìzhè宝贵寶貴bǎo guìdeyuèhuì顾及顧及gù jí传统傳統chuán tǒngde计时計時jì shí白昼白晝bái zhòu一直一直yī zhí持续持續chí xù他们他們tā menjiù按照按照àn zhào白天白天bái tiānde习惯習慣xí guàn生活生活shēng huó现在現在xiàn zài人们人們rén menxiǎngràngzhèzhǒng状态狀態zhuàng tài正式正式zhèng shìhuà

今年今年jīn nián岛民島民dǎo mínmen签署簽署qiān shǔlefèn要求要求yāo qiú废除廢除fèi chú时间時間shí jiānzhìde请愿請願qǐng yuànshūbìngxiàng国会國會guó huì议员議員yì yuán递交遞交dì jiāole当地當地dāng dìrénde签名簽名qiān míng讨论討論tǎo lùnlegāi方案方案fāng àn面临面臨miàn línde实际實際shí jì问题問題wèn tí法律法律fǎ lǜ挑战挑戰tiǎo zhàndǎomín希望希望xī wàng不再不再bù zài遵从遵從zūn cóng传统傳統chuán tǒngde营业營業yíng yè时间時間shí jiānbìng使使shǐ上学上學shàng xué工作工作gōng zuò时间時間shí jiān更加更加gèng jiā灵活靈活líng huó

毫无疑问毫無疑問háo wú yí wèn岛上島上dǎo shàng居民居民jū mín挪威挪威nuó wēi旅游旅遊lǚ yóudōu希望希望xī wàng游客遊客yóu kèmennéngbèiběiōu无尽無盡wú jìndexiàměijǐngsuǒ吸引吸引xī yǐngāi时钟時鐘shí zhōngdōushōu起来起來qǐ láile

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Mark Complete 

Below content – premium
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp

Leave a Reply

Your email address will not be published.