New regulations for indoor heating in Switzerland

瑞士室内供暖新规定瑞士室內供暖新規定

报道報道bào dào由于由于yóu yújìn俄罗斯俄羅斯é luó sīduì欧洲歐洲ōu zhōu能源能源néng yuán供应供應gōng yìng持续持續chí xù下降下降xià jiàng欧洲歐洲ōu zhōu能源能源néng yuán危机危機wēi jīyǎnlièzhè冬天冬天dōng tiānduō欧洲歐洲ōu zhōu国家國家guó jiā可能可能kě néng遭遇遭遇zāo yù严峻嚴峻yán jùnde能源能源néng yuán短缺短缺duǎn quē问题問題wèn tí为了爲了wèi le应对應對yìng duìzhè危机危機wēi jī瑞士瑞士ruì shì政府政府zhèng fǔ出台出臺chū táilexiàng针对針對zhēn duì冬季冬季dōng jì天然气天然氣tiān rán qì使用使用shǐ yòngdexīn规定規定guī dìng

根据根據gēn jù规定規定guī dìngzài安装安裝ān zhuāng燃气燃氣rán qìgōngnuǎn系统系統xì tǒngde建筑物建築物jiàn zhù wùnèi房间房間fáng jiāngōngnuǎn温度溫度wēn dù不能不能bù néng超过超過chāo guò19摄氏度攝氏度shè shì dùshuǐ不能不能bù néng超过超過chāo guò60摄氏度攝氏度shè shì dù禁止禁止jìn zhǐ使用使用shǐ yòng辐射輻射fú shèshì加热器加熱器jiā rè qìér游泳游泳yóu yǒngchí桑拿桑拿sāng ná浴室浴室yù shì必须必須bì xū保持保持bǎo chíwēn对于對于duì yú违反違反wéi fǎn规定規定guī dìngderénjiāngchùdān30zhì3000瑞士法郎瑞士法郎ruì shì fǎ lángde罚款罰款fá kuǎn持续持續chí xù罚款罰款fá kuǎnzuìgāo180tiān对于對于duì yú情节情節qíng jié严重嚴重yán zhòngde甚至甚至shèn zhìjiāngchùzuìgāo3niánde监禁監禁jiān jìn

瑞士瑞士ruì shì政府政府zhèng fǔ表示表示biǎo shì不会不會bù huì挨家挨户挨家挨戶āi jiā āi hù进行進行jìn xíng检查檢查jiǎn chá但是但是dàn shì可能可能kě nénghuìyǒu突击突擊tū jī检查檢查jiǎn chá瑞士瑞士ruì shìzhōu可以可以kě yǐduìzhèxiàng草案草案cǎo àn提交提交tí jiāo建议建議jiàn yì

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Learn more >>

Already a subscriber? Sign in.

Mark Complete 

Below content – premium

Leave a Reply

Your email address will not be published.