Never Seen

没见过沒見過

7suì de 女儿女兒nǚ ér huí jiā hòu 妈妈媽媽mā ma看见看見kàn jiàn tā de shǒu hěn zāng jiù shuō :”kàn nǐ de shǒu duō zāng nǐ 什么什麼shén me 时候時候shí hou kàn dào guò wǒ de shǒu 这么這麼zhè me zāng le ?”

女儿女兒nǚ ér 回答回答huí dá :”没有沒有méi yǒu 妈妈媽媽mā ma 因为因為yīn wèi wǒ 没有沒有méi yǒu kàn dào guò nǐ 7suì de 样子樣子yàng zi 。”

Logged-in free members can access Notes, Translation and Download Center

You might also like
1 Comment
  1. EGPOD says

    谢谢你。

Leave A Reply