NASA Looks for ‘Joker’

NASA欲招募“搞笑”宇航员NASA欲招募“搞笑”宇航員

传统傳統chuán tǒngde宇航员宇航員yǔ háng yuánshì严肃嚴肅yán sù理智理智lǐ zhìde具备具備jù bèi应有應有yīng yǒu素质素質sù zhì“,可以可以kě yǐ信赖信賴xìn lài他们他們tā men驾驶駕駛jià shǐ价值價值jià zhíshùshí亿英镑英鎊yīng bàngde设备設備shè bèi飞行飛行fēi xíngdàn根据根據gēn jù美国美國měi guó航天航天háng tiān(NASA)de研究研究yán jiū任何任何rèn hé去往去往qù wǎng火星火星huǒ xīngde任务任務rèn wùdōujiāng需要需要xū yàomíng搞笑搞笑gǎo xiào分子分子fèn zǐhuò班级班級bān jí小丑小丑xiǎo chǒushìde人物人物rén wùcáinéng获得獲得huò dé成功成功chéng gōng

去往去往qù wǎng火星火星huǒ xīng需要需要xū yào耗时耗時hào shíliǎngnián幽默感幽默感yōu mò gǎnduì任何任何rèn hé去往去往qù wǎng火星火星huǒ xīngde团队團隊tuán duì维持維持wéi chí士气士氣shì qìdōu至关重要至關重要zhì guān zhòng yào佛罗里达大学佛羅里達大學fó luó lǐ dá dà xué人类学人類學rén lèi xué教授教授jiào shòu杰弗里·约翰逊傑弗裡·約翰遜jié fú lǐ · yuē hàn xùnshìNASA人类人類rén lèi探索探索tàn suǒ研究研究yán jiū模拟模擬mó nǐ项目項目xiàng mùde顾问顧問gù wèngāi项目項目xiàng mù考察考察kǎo chá团队團隊tuán duì如何如何rú hé应对應對yìng duì极端極端jí duānde孤独孤獨gū dú时期時期shí qī表示表示biǎo shì:”dāng团队團隊tuán duìzhōng有人有人yǒu rén扮演扮演bàn yǎn班级班級bān jí小丑小丑xiǎo chǒude角色角色jué sèshí团队團隊tuán duìde工作工作gōng zuò表现表現biǎo xiànzuìhǎo这些這些zhè xiērényǒu能力能力néng lì团结團結tuán jié所有所有suǒ yǒuréndāng紧张緊張jǐn zhāng局面局面jú miàn出现出現chū xiànshínéng弥合彌合mí hé分歧分歧fēn qíbìng真正真正zhēn zhèng鼓舞鼓舞gǔ wǔ士气士氣shì qì。”dàn补充補充bǔ chōngshuō:”guāngshì轻松輕鬆qīng sōng搞笑搞笑gǎo xiào并不並不bìng bù足以足以zú yǐ胜任勝任shèng rènzhèfèn工作工作gōng zuò他们他們tā menhái必须必須bì xūshì出色出色chū sède科学家科學家kē xué jiā工程师工程師gōng chéng shī能够能夠néng gòu通过通過tōng guò严格嚴格yán géde训练訓練xùn liàn项目項目xiàng mù。”

Logged-in free members can access Notes, Translation and Download Center


source: chinadaily.com.cn

You might also like

Leave A Reply