My roommate

我的室友我的室友

de室友室友shì yǒushì法国法國fǎ guórén今年今年jīn nián25suì因为因爲yīn wèi喜欢喜歡xǐ huān中国中國zhōng guó文化文化wén huàjiùxiǎnglái中国中國zhōng guó工作工作gōng zuò生活生活shēng huó但是但是dàn shìhuì汉语漢語hàn yǔ这里這裏zhè lǐ很多很多hěn duō工作工作gōng zuòdōu必须必須bì xūhuìshuō汉语漢語hàn yǔ所以所以suǒ yǐ现在現在xiàn zài一边一邊yī biānxué汉语漢語hàn yǔ一边一邊yī biānzhǎo工作工作gōng zuò白天白天bái tiān有时候有時候yǒu shí hòuzàijiā休息休息xiū xi有时候有時候yǒu shí hòu学校學校xué xiào上课上課shàng kè晚上晚上wǎn shàng常常常常cháng chánggēn朋友朋友péng yǒu酒吧酒吧jiǔ bājiǔhěnwǎncái回来回來huí lái周末周末zhōu mò起床起床qǐ chuánghěnwǎn我们我們wǒ menjiù一起一起yī qǐzuò晚饭晚飯wǎn fàn晚上晚上wǎn shàng一起一起yī qǐkàn电影電影diàn yǐngměiyuèdōuyǒu汉语漢語hàn yǔ考试考試kǎo shìkuài考试考試kǎo shìde时候時候shí hòuhuìbāng复习複習fù xí汉语漢語hàn yǔ现在現在xiàn zàide汉语漢語hàn yǔ越来越越來越yuè lái yuèhǎole明年明年míng niánjiù可以可以kě yǐkǎoHSKle希望希望xī wàng考试考試kǎo shì顺利順利shùn lìnéng找到找到zhǎo dàohǎo工作工作gōng zuò

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Learn more >>

Already a subscriber? Sign in.

Mark Complete 

Below content – premium

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published.