My marriage

我的婚姻生活我的婚姻生活

gāng结婚結婚jié hūnde时候時候shí hòuzhǐshì普通普通pǔ tōngde医生醫生yī shēng丈夫丈夫zhàng fūháishì中学中學zhōng xué老师老師lǎo shīměitiān生活生活shēng huódōuhěn规律規律guī lǜ我们我們wǒ menliǎměitiān早上早上zǎo shàng起床起床qǐ chuánghòu一起一起yī qǐchī早餐早餐zǎo cānkàn新闻新聞xīn wén然后然後rán hòu一起一起yī qǐ出门出門chū mén上班上班shàng bān生活生活shēng huóhěn幸福幸福xìng fúshínián过去過去guò qùle现在現在xiàn zài已经已經yǐ jīngshì校长校長xiào zhǎngle成为成爲chéng wéile医院醫院yī yuànde主任主任zhǔ rèn我们我們wǒ mende职位職位zhí wèi越来越越來越yuè lái yuègāo工作工作gōng zuò越来越越來越yuè lái yuèmángměitiān早上早上zǎo shàng起床起床qǐ chuánghòudōukàndào晚上晚上wǎn shànghuíjiāde时候時候shí hòu已经已經yǐ jīngshuìle我们我們wǒ men一起一起yī qǐ吃饭吃飯chī fàn交流交流jiāo liúde机会機會jī huì越来越越來越yuè lái yuèshǎo偶尔偶爾ǒu ěr见面見面jiàn miàn知道知道zhī dào应该應該yīng gāishuō什么什麽shén mele曾经曾經céng jīng希望希望xī wàng我们我們wǒ men可以可以kě yǐshǎo一些一些yī xiē会议會議huì yìduō一些一些yī xiē休息休息xiū xī可以可以kě yǐxiàng以前以前yǐ qián一样一樣yī yàng经常經常jīng chángzài一起一起yī qǐ但是但是dàn shì大家大家dà jiādōu愿意願意yuàn yì放弃放弃fàng qì自己自己zì jǐde事业事業shì yè最后最後zuì hòu我们我們wǒ menzhǐnéng离婚離婚lí hūnle

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Mark Complete 

Below content – premium
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published.