More younger people are suffering from diabetes

糖尿病的年轻化糖尿病的年輕化

中国中國zhōng guó疾控疾控jí kòng中心中心zhōng xīnzuìxīn调查調查diào chá显示顯示xiǎn shì中国中國zhōng guóměi3rénzhōngjiùyǒu1rén处于處於chǔ yú糖尿病糖尿病táng niào bìng前期前期qián qī糖尿病糖尿病táng niào bìng发病率發病率fā bìng lǜzhèng逐渐逐漸zhú jiàn升高升高shēng gāoqiě伴随伴隨bàn suí年轻年輕nián qīnghuà趋势趨勢qū shì如今如今rú jīn糖尿病糖尿病táng niào bìng已经已經yǐ jīng成为成為chéng wéi威胁威脅wēi xié居民居民jū mín健康健康jiàn kāngde主要主要zhǔ yào慢性病慢性病màn xìng bìng之一之一zhī yī

浙江浙江zhè jiāngshěngde医院醫院yī yuànzhèniánláile很多很多hěn duō年轻年輕nián qīngde糖尿病糖尿病táng niào bìng患者患者huàn zhě主要主要zhǔ yào集中集中jí zhōngzài30suì左右左右zuǒ yòu年龄年齡nián língzuìxiǎodezhǐyǒu12suì观察觀察guān chá这些這些zhè xiē年轻年輕nián qīngde糖尿病糖尿病táng niào bìng患者患者huàn zhě发现發現fā xiàn大多数大多數dà duō shùshì由于由於yóu yú生活生活shēng huó节奏節奏jié zòukuài工作工作gōng zuò压力壓力yā lì生活生活shēng huó习惯習慣xí guàn正确正確zhèng quèděng因素因素yīn sù造成造成zào chéngde医生醫生yī shēng表示表示biǎo shì虽然雖然suī rán遗传遺傳yí chuánshì诱发誘發yòu fā糖尿病糖尿病táng niào bìngde原因原因yuán yīn之一之一zhī yīdànzuì主要主要zhǔ yào还是還是hái shì生活生活shēng huó方式方式fāng shì生活生活shēng huó习惯習慣xí guànde影响影響yǐng xiǎng有时候有時候yǒu shí hòu看起来看起來kàn qǐ lái体型體型tǐ xíngshòuxiǎoderényǒuhuàn糖尿病糖尿病táng niào bìngde风险風險fēng xiǎn并且並且bìng qiěgèng容易容易róng yìbèi察觉察覺chá jué

xiǎngyào预防預防yù fáng糖尿病糖尿病táng niào bìng我们我們wǒ menyàozuòdàodiǎnduōxuédiǎn糖尿病糖尿病táng niào bìng相关相關xiāng guānde知识知識zhī shíèrshǎochīdiǎn避免避免bì miǎn摄入攝入shè rùtàiduō热量熱量rè liàngsān增加增加zēng jiā运动運動yùn dòngliàng避免避免bì miǎn肥胖肥胖féi pàng尽量儘量jìn liàng避免避免bì miǎn过度過度guò dù紧张緊張jǐn zhāng劳累勞累láo lèiyào劳逸结合勞逸結合láo yì jié hé

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Mark Complete 

Below content – premium
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp

Leave a Reply

Your email address will not be published.