Mobile phone privacy leak

手机隐私泄露手機隱私泄露

最近最近zuì jìn上海上海shàng hǎiyǒuxiàng调查調查diào chá显示顯示xiǎn shìyǒu60%de消费者消費者xiāo fèi zhědōuhuìzài手机手機shǒu jī日历日曆rì lìzhōng记录記錄jì lù重要重要zhòng yào事项事項shì xiàngér有些有些yǒu xiēAPPhuì获取獲取huò qǔzhè权限許可權quán xiàn读取讀取dú qǔdào消费者消費者xiāo fèi zhě记录記錄jì lùzài日历日曆rì lìzhōngde行程行程xíng chéng信息信息xìn xī商业商業shāng yè机密機密jī mìděng几乎幾乎jī hū所有所有suǒ yǒudeAPPzài启动啟動qǐ dòngshídōuhuì要求要求yāo qiú消费者消費者xiāo fèi zhě授权授權shòu quán读取讀取dú qǔ手机手機shǒu jī应用應用yìng yòng程序程式chéng xù列表列表liè biǎoér有些有些yǒu xiēAPP不仅不僅bù jǐnhuì列表列表liè biǎoháihuìqiánzuò对比對比duì bǐ查看查看chá kàn安装安裝ān zhuāngle什么什麼shén me卸载卸載xiè zǎile什么什麼shén me通过通過tōng guò这些這些zhè xiē信息信息xìn xīlái进行進行jìn xíng精准精准jīng zhǔn画像畫像huà xiàng甚至甚至shèn zhì知道知道zhī dào消费者消費者xiāo fèi zhě最近最近zuì jìndexīn爱好愛好ài hàoděng如果如果rú guǒ发现發現fā xiànle这样這樣zhè yàngde侵犯侵犯qīn fàn隐私隱私yǐn sī情况情況qíng kuàng现在現在xiàn zài可以可以kě yǐzài微博微博wēi bóshàngxiàngAPP专项專項zhuān xiàng治理治理zhì lǐ小组小組xiǎo zǔ进行進行jìn xíng举报舉報jǔ bào

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Mark Complete 

Below content – premium
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp

Leave a Reply

Your email address will not be published.