Mid-autumn festival food

中秋节饮食中秋節飲食

中秋节中秋節zhōng qiū jiéshì中国中國zhōng guóde传统傳統chuán tǒng节日節日jié rìyǒu美丽美麗měi lìde传说傳說chuán shuōyòuyǒu团圆團圓tuán yuánde美好美好měi hǎo意义意義yì yìháiyǒu月饼月餅yuè bǐngchájiǔděng美食美食měi shí

很多很多hěn duōrénguò中秋节中秋節zhōng qiū jié马上馬上mǎ shànghuìxiǎngdào月饼月餅yuè bǐngzhèshì中秋节中秋節zhōng qiū jié赏月賞月shǎng yuè必备必備bì bèide美食美食měi shí家人家人jiā rén团聚團聚tuán jùde象征象徵xiàng zhēng传统傳統chuán tǒng月饼月餅yuè bǐng不断不斷bù duàndezài创新創新chuàng xīn不仅不僅bù jǐn包装包裝bāo zhuāng设计設計shè jìshàng创意創意chuàng yì不断不斷bù duànhái推出推出tuī chūle很多很多hěn duō新奇新奇xīn qíde口味口味kǒu wèi现在現在xiàn zài不但不但bù dànyǒu传统傳統chuán tǒngde五仁五仁wǔ rén月饼月餅yuè bǐng蛋黄蛋黃dàn huáng月饼月餅yuè bǐngděng现在現在xiàn zài还有還有hái yǒu酸奶酸奶suān nǎi月饼月餅yuè bǐngchá月饼月餅yuè bǐng冰激凌冰激淩bīng jī líng月饼月餅yuè bǐngděng口味口味kǒu wèidōuhěn独特獨特dú tè

中国中國zhōng guóyǒu久远久遠jiǔ yuǎndejiǔ文化文化wén huà中秋节中秋節zhōng qiū jié这样這樣zhè yàng重要重要zhòng yàode节日節日jié rìjiǔgèngshì必不可少必不可少bì bù kě shǎo古人古人gǔ rénhuì桂花桂花guì huā菊花菊花jú huāděng秋季秋季qiū jìdehuā放入放入fàng rùjiǔzhōngyǒu家乡家鄉jiā xiāng味道味道wèi dàode白酒白酒bái jiǔgèngshòu喜爱喜愛xǐ àijiǔderénjiùhuìhuāchá或者或者huò zhěguǒchápèishàng月饼月餅yuè bǐnggèngyǒu中秋节中秋節zhōng qiū jiéde感觉感覺gǎn jué

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Mark Complete 

Below content – premium
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp

Leave a Reply

Your email address will not be published.