Metaverse

元宇宙元宇宙

jiǔqián脸书臉書liǎn shū(Facebook)deCEO表示表示biǎo shì未来未來wèi láinián脸书臉書liǎn shūjiāngcóngjiā社交社交shè jiāo媒体媒體méi tǐ公司公司gōng sī变成變成biàn chéngjiā元宇宙元宇宙yuán yǔ zhòu公司公司gōng sī因此因此yīn cǐ掀起掀起xiān qǐle一阵一陣yī zhèn全球全球quán qiú元宇宙元宇宙yuán yǔ zhòu其实其實qí shí除了除了chú le脸书臉書liǎn shū以外以外yǐ wài微软微軟wēi ruǎn腾讯騰訊téng xùnděng公司公司gōng sīdōu提出提出tí chūle类似類似lèi sì元宇宙元宇宙yuán yǔ zhòude解决解决jiě jué方案方案fāng àn

究竟究竟jiū jìng什么什麽shén meshì元宇宙元宇宙yuán yǔ zhòu元宇宙元宇宙yuán yǔ zhòude英语英語yīng yǔshìMetaverse,zuìzǎo出现出現chū xiànzàiběn美国美國měi guóde科幻科幻kē huàn小说小說xiǎo shuōzhōng小说小說xiǎo shuō描绘描繪miáo huìle虚拟虛擬xū nǐ数字數字shù zì世界世界shì jièér里面裏面lǐ miànderéndōuyǒu虚拟虛擬xū nǐ身份身份shēn fèn人们人們rén men通过通過tōng guò控制控制kòng zhìzhè虚拟虛擬xū nǐ身份身份shēn fèn相互相互xiāng hù竞争競爭jìng zhēng提高提高tí gāo自己自己zì jǐde地位地位dì wèi

元宇宙元宇宙yuán yǔ zhòuzhè概念概念gài niànde火爆火爆huǒ bào首先首先shǒu xiān主要主要zhǔ yàoshìzài需求需求xū qiú方面方面fāng miàn新冠新冠xīn guān疫情疫情yì qíng减少减少jiǎn shǎole人们人們rén mende物理物理wù lǐ联系聯繫lián xì增加增加zēng jiāle虚拟虛擬xū nǐ世界世界shì jiède互动互動hù dòng时间時間shí jiān需求需求xū qiú逐渐逐漸zhú jiàn增加增加zēng jiā其次其次qí cì随着隨著suí zhe技术技術jì shùde发展發展fā zhǎn很多很多hěn duō科幻科幻kē huàn世界世界shì jiède场景場景chǎng jǐng已经已經yǐ jīng开始開始kāi shǐ变为變爲biàn wéi现实現實xiàn shí除了除了chú le需求需求xū qiú技术技術jì shù当然當然dāng rán还有還有hái yǒu经济經濟jīng jìde因素因素yīn sù很多很多hěn duō公司公司gōng sīkàndàole元宇宙元宇宙yuán yǔ zhòude商业商業shāng yè前景前景qián jǐng除了除了chú le游戏游戲yóu xì还有還有hái yǒu社交社交shè jiāo购物購物gòu wùděngduō方面方面fāng miànde机会機會jī huìzhèshì大家大家dà jiādōu期待期待qī dàibìngkànhǎodexīnlún增长增長zēng zhǎng可能可能kě néng

目前目前mù qián无论無論wú lùnshì技术技術jì shù规模規模guī mó还是還是hái shì质量質量zhì liàng元宇宙元宇宙yuán yǔ zhòu依然依然yī rán没有沒有méi yǒu成熟成熟chéng shú一切一切yī qièdōuháizài创建創建chuàng jiànzhōng

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Learn more >>

Already a subscriber? Sign in.

Mark Complete 

Below content – premium

2 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published.