McDonald’s wants to be greener

麦当劳希望自己变得更环保麥當勞希望自己變得更環保

10yuè 25rì 麦当劳麥當勞mài dāng láo 中国中國zhōng guó zài 北京北京běi jīng 举行舉行jǔ xíng de 活动活動huó dòng shàng 宣布宣佈xuān bù cóng 2018nián dǐ zhì 2022nián 麦当劳麥當勞mài dāng láo 中国中國zhōng guó 计划計畫jì huà 开设開設kāi shè 超过超過chāo guò 1800jiā 绿色綠色lǜ sè 餐厅餐廳cān tīng zhàn xīn kāi 餐厅餐廳cān tīng de 95%以上以上yǐ shàng 

绿色綠色lǜ sè 餐厅餐廳cān tīng zài 建设建設jiàn shè 阶段階段jiē duàn huì 加强加強jiā qiáng 施工施工shī gōng 流程流程liú chéng hé 废弃廢棄fèi qì 建筑建築jiàn zhù 材料材料cái liào de 回收回收huí shōu hé 管理管理guǎn lǐ 降低降低jiàng dī 施工施工shī gōng 过程過程guò chéng zhōng de 污染污染wū rǎn 内部內部nèi bù 设施設施shè shī shàng hái huì 使用使用shǐ yòng 更加更加gèng jiā 节约節約jié yuē shuǐ hé 能源能源néng yuán de 控制控制kòng zhì 系统系統xì tǒng děng 

建设建設jiàn shè 绿色綠色lǜ sè 餐厅餐廳cān tīng shì 麦当劳麥當勞mài dāng láo 可持续可持續kě chí xù 发展發展fā zhǎn 行动行動xíng dòng 计划計畫jì huà (ScaleForGood)de yī 部分部分bù fèn 计划計畫jì huà 包括包括bāo kuò 促进促進cù jìn 包装包裝bāo zhuāng yǔ 回收回收huí shōu 儿童兒童ér tóng 营养營養yíng yǎng 节约節約jié yuē 能源能源néng yuán hé 年轻年輕nián qīng rén 就业就業jiù yè děng 

麦当劳麥當勞mài dāng láo 中国中國zhōng guó 除了除了chú le 开设開設kāi shè 绿色綠色lǜ sè 餐厅餐廳cān tīng ,2018nián 11yuè 开始開始kāi shǐ 部分部分bù fèn 餐厅餐廳cān tīng jiāng 减少減少jiǎn shǎo 吸管吸管xī guǎn 鼓励鼓勵gǔ lì 消费者消費者xiāo fèi zhě 减少減少jiǎn shǎo 塑料塑膠sù liào 吸管吸管xī guǎn de 使用使用shǐ yòng 或者或者huò zhě 设计設計shè jì xīn de 杯盖杯蓋bēi gài 

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Learn more >>

Already a subscriber? Sign in.

Mark Complete 

Below content – premium

Leave a Reply

Your email address will not be published.