Mainland China’s total population exceeds 1.4 billion

中国大陆总人口突破14亿中國大陸總人口突破14億

中国中國zhōng guó国家國家guó jiā统计統計tǒng jì发布發佈fā bù2019nián经济經濟jīng jì年报年報nián bào报告報告bào gào显示顯示xiǎn shì,2019nián中国中國zhōng guó大陆大陸dà lùzǒng人口人口rén kǒu突破突破tū pò14亿rénshàngnián增长增長zēng zhǎng457wànrén。2019niánquánnián出生出生chū shēng人口人口rén kǒuwéi1465wàn人口人口rén kǒu出生出生chū shēngwéi10.48%。

zhè数据數據shù jù2018nián相比相比xiāng bǐ,2019niánquánniánde人口人口rén kǒu出生出生chū shēng数量數量shù liàng减少減少jiǎn shǎole58wàn现在現在xiàn zài总和總和zǒng hé生育生育shēng yù已经已經yǐ jīng1.5,zhèshìhěnde生育生育shēng yù水平水準shuǐ píng按照按照àn zhàozhè趋势趨勢qū shì人口人口rén kǒu增长增長zēng zhǎngyǒu可能可能kě néngzài2025nián左右左右zuǒ yòu出现出現chū xiàn未来未來wèi lái老龄化老齡化lǎo líng huà问题問題wèn tíjiānghuì加剧加劇jiā jù虽然雖然suī rán中国中國zhōng guó大陆大陸dà lù现在現在xiàn zài已经已經yǐ jīng实施實施shí shīliǎnghái政策政策zhèng cè但是但是dàn shìcóng效果效果xiào guǒkàn生育生育shēng yù不会不會bù huì大幅大幅dà fú提高提高tí gāo

持续持續chí xù减少減少jiǎn shǎode出生出生chū shēng人口人口rén kǒu相应相應xiāng yìngdeshì高速高速gāo sù老龄化老齡化lǎo líng huàzhèshì未来未來wèi lái发展發展fā zhǎnde挑战挑戰tiǎo zhàn专家專家zhuān jiā表示表示biǎo shì国家國家guó jiā应该應該yīng gāi尽快儘快jìn kuài出台出臺chū táixīnde人口人口rén kǒu政策政策zhèng cèlái应对應對yìng duì老龄化老齡化lǎo líng huà程度程度chéng dùde加剧加劇jiā jù

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Mark Complete 

Below content – premium
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp

Leave a Reply

Your email address will not be published.