Lying flat

躺平躺平

躺平躺平tǎng píngzhè原本原本yuán běnde意思意思yì sīshìpíngzhǐ休息休息xiū xī现在現在xiàn zài网络網絡wǎng luòshàngyǒu很多很多hěn duō躺平躺平tǎng píng”,zhèshì什么什麽shén me意思意思yì sīne原来原來yuán lái这里這裏zhè lǐde躺平躺平tǎng píngzhǐdeshìzhǒng反抗反抗fǎn kàng努力努力nǔ lì行动行動xíng dòngde生活生活shēng huó态度態度tài dùzhèzhǒng态度態度tài dù作为作爲zuò wéi生活生活shēng huó理念理念lǐ niànde群体群體qún tǐjiùshì躺平躺平tǎng píng”。他们他們tā men面对面對miàn duì生活生活shēng huózhōngdezhǒng压力壓力yā lì选择選擇xuǎn zé躺平躺平tǎng píng

但是但是dàn shì现实現實xiàn shí生活生活shēng huózhōng其实其實qí shí很多很多hěn duōgāohǎn躺平躺平tǎng píngderénbìng没有沒有méi yǒu真正真正zhēn zhèngtǎngpíng依然依然yī ránzài努力努力nǔ lì生活生活shēng huó他们他們tā menzhǐshìzàiyòngzhèzhǒng方式方式fāng shì嘲讽嘲諷cháo fěng反抗反抗fǎn kàng现在現在xiàn zài巨大巨大jù dàde生活生活shēng huó压力壓力yā lì竞争競爭jìng zhēng

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Learn more >>

Already a subscriber? Sign in.

Mark Complete 

Below content – premium

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published.