Live and learn

活到老,学到老活到老,學到老

今年今年jīn nián6yuèjiāzhù上海上海Shànghǎidewèi老人老人lǎo rén获得獲得huò déle中国美术学院中國美術學院zhōng guó měi shù xué yuàndeshuāng学士學士xué shì学位學位xué wèicóng中国中國zhōng guóhuà专业專業zhuān yè顺利順利shùn lì毕业畢業bì yè老人老人lǎo rénmíngjiào徐安玲徐安玲xú ān líng,1951nián出生出生chū shēng今年今年jīn nián已经已經yǐ jīng70suìle

徐安玲徐安玲xú ān líng现在現在xiàn zàihái清楚清楚qīng chǔde记得記得jì dé自己自己zì jǐshàng大学大學dà xuédetiānzǒujìn教室教室jiào shìshíqún二十二十èr shíduōsuìde年轻年輕nián qīng学生學生xué shēngdōu以为以爲yǐ wéizǒucuò教室教室jiào shìle甚至甚至shèn zhìyǒurén以为以爲yǐ wéishìwèi同学同學tóng xuéde家长家長jiā zhǎng进入進入jìn rù大学大學dà xué以后以後yǐ hòu繁重繁重fán zhòngde学习學習xué xídàigěihěnde压力壓力yā lì别的別的bié de年轻年輕nián qīng学生學生xué shēngměitiān练习練習liàn xí3-4小时小時xiǎo shízhǐnéngkàogèng勤奋勤奮qín fènde练习練習liàn xílái弥补彌補mí bǔ自己自己zì jǐde不足不足bù zú永远永遠yǒng yuǎnshìbānshàngdào教室教室jiào shì最后最後zuì hòu离开離開lí kāiderén

cóngxiǎojiù喜欢喜歡xǐ huānyòng铅笔鉛筆qiān bǐ画画畫畫huà huà参加參加cān jiā工作工作gōng zuò以后以後yǐ hòu忙碌忙碌máng lùde工作工作gōng zuò生活生活shēng huóràngfàngxiàlehuà但是但是dàn shìzhè爱好愛好ài hào一直一直yī zhíméibiàn退休退休tuì xiūhòuzài58suìnián重新重新chóng xīnlehuà现在現在xiàn zài终于終于zhōng yú顺利順利shùn lì毕业畢業bì yèle家人家人jiā rénmendōuhěn支持支持zhī chí退休退休tuì xiū之后之後zhī hòu追寻追尋zhuī xún梦想夢想mèng xiǎngde做法做法zuò fǎjiāng自己自己zì jǐde部分部分bù fèn作品作品zuò pǐnliúgěi家乡家鄉jiā xiāng因为因爲yīn wèishì自己自己zì jǐdemèng开始開始kāi shǐde地方地方dì fāng

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Learn more >>

Already a subscriber? Sign in.

Mark Complete 

Below content – premium

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published.