Learn to recover quickly

学会快速恢复學會快速恢復

需要需要xū yào多长多長duō cháng时间時間shí jiāncáinéngcóng烦恼煩惱fán nǎozhōng恢复恢復huī fù分钟分鐘fēn zhōngtiānyuè如果如果rú guǒ需要需要xū yàode恢复恢復huī fù时间時間shí jiānyuèchángzhèjiànshìde影响影響yǐng xiǎngyuèyuè脆弱脆弱cuì ruò表现表現biǎo xiànhuìgèngchà我们我們wǒ men应该應該yīng gāi怎么怎麽zěn mezuònéng快速快速kuài sùcóng糟糕糟糕zāo gāode情绪情緒qíng xùzhōng恢复恢復huī fùne

首先首先shǒu xiānyào意识意識yì shídào需要需要xū yào锻炼鍛煉duàn liànlái保持保持bǎo chí身体身體shēn tǐ健康健康jiàn kāng摆脱擺脫bǎi tuō烦恼煩惱fán nǎoyuèkuàijiùyuè健康健康jiàn kāng很多很多hěn duō优秀優秀yōu xiùde运动员運動員yùn dòng yuán他们他們tā menjiù清楚清楚qīng chǔ知道知道zhī dào尽快儘快jǐn kuài忘记忘記wàng jìchǎng比赛比賽bǐ sàixiàchǎngcáinénggènghǎo发挥發揮fā huī大多数大多數dà duō shù运动员運動員yùn dòng yuándōu认为認爲rèn wéi30miǎo恢复恢復huī fù时间時間shí jiān已经已經yǐ jīngtàichángle不要不要bù yào总是總是zǒng shìhuózài过去過去guò qùyàoxuéhuì克服克服kè fú过去過去guò qùbiéràng过去過去guò qù影响影響yǐng xiǎngde日常日常rì cháng生活生活shēng huó妨碍妨礙fáng àizuòdegènghǎo

罗马羅馬luó mǎ不是不是bù shì建成建成jiàn chéngdeměitiāndōu反思反思fǎn sī一下一下yī xià自己自己zì jǐde恢复恢復huī fù速率速率sù lǜbìng努力努力nǔ lìgěijiànshìhuàshàng句号句號jù hàoyào知道知道zhī dào正在正在zhèng zài控制控制kòng zhì自己自己zì jǐde生活生活shēng huó目标目標mù biāoshì减少减少jiǎn shǎoyòngzài恢复恢復huī fùshàngde时间時間shí jiānzuò自己自己zì jǐde主人主人zhǔ rén

Logged-in free members can access Notes, Translation and Download Center

You might also like

Leave A Reply