Learn to manage time

学会管理时间學會管理時間

时间時間shí jiāndōu哪儿哪兒nǎ érlexiǎng挽留挽留wǎn liú逝去逝去shì qùde时间時間shí jiān最好最好zuì hǎode方法方法fāng fǎjiùshìxuéhuì管理管理guǎn lǐ时间時間shí jiān

首先首先shǒu xiānyào了解瞭解liǎo jiě时间時間shí jiān浪费浪費làng fèizài哪里哪裏nǎ lǐle很多很多hěn duō方面方面fāng miànde时间時間shí jiān管理管理guǎn lǐ可能可能kě néngdōu需要需要xū yào改进改進gǎi jìn开始開始kāi shǐ审视審視shěn shì开始開始kāi shǐměitiānzài这些這些zhè xiē事务事務shì wùshàng用心用心yòng xīn不要不要bù yào懈怠懈怠xiè dài必须必須bì xū严格嚴格yán gé要求要求yāo qiú自己自己zì jǐ

可以可以kě yǐzhǎo一些一些yī xiē时间時間shí jiān管理管理guǎn lǐde工具工具gōng jùlái帮助幫助bāng zhù井井有条井井有條jǐng jǐng yǒu tiáode生活生活shēng huó有益有益yǒu yì进行進行jìn xíng时间時間shí jiān管理管理guǎn lǐ因为因爲yīn wèi这样這樣zhè yàngjiùxiǎng接下来接下來jiē xià láiyàozuòdeshì可以可以kě yǐ查看查看chá kàn自己自己zì jǐde安排安排ān pái是否是否shì fǒuyǒu会议會議huì yìyào参加參加cān jiāyào附近附近fù jìnde餐馆餐館cān guǎnháiyàozuò哪些哪些nǎ xiē琐碎瑣碎suǒ suìde事情事情shì qíng手机手機shǒu jī电脑電腦diàn nǎo或者或者huò zhě笔记本筆記本bǐ jì běn这些這些zhè xiē工具工具gōng jùdōu可以可以kě yǐzhǐyàonéng帮助幫助bāng zhù安排安排ān pái时间時間shí jiān

zhǎo朋友朋友péng yǒu一起一起yī qǐ吃饭吃飯chī fànrén吃饭吃飯chī fàn其实其實qí shíshìhěn浪费浪費làng fèi时间時間shí jiānde如果如果rú guǒyòng吃饭吃飯chī fànde时间時間shí jiānlái社交社交shè jiāo那么那麽nà me不但不但bù dàn可以可以kě yǐchīdùnyǒu意义意義yì yìdefànháinéng节约節約jié yuē其他其他qí tāde社交社交shè jiāo时间時間shí jiān

提前提前tí qián计划計劃jì huàshìhěn重要重要zhòng yàodeměitiān晚上晚上wǎn shànghuādiǎn时间時間shí jiān想想想想xiǎng xiǎng明天明天míng tiānyàozuò什么什麽shén me闹钟鬧鐘nào zhōngde时间時間shí jiān设置設置shè zhìde提前提前tí qián一点一點yī diǎn计划計劃jì huàhǎo路线路綫lù xiànjìn可能可能kě néng避免避免bì miǎnzǎo高峰高峰gāo fēng虽然雖然suī ránzhèhuìhuādiào分钟分鐘fēn zhōng时间時間shí jiāndànhuìwèi明天明天míng tiān节约節約jié yuē大量大量dà liàng时间時間shí jiān

最后最後zuì hòudiǎn知道知道zhī dàoshúqīngshúzhòngyàozuòde事情事情shì qíng不论不論bù lùnduōxiǎodōuàn顺序順序shùn xùlièzài单子單子dān zishàng然后然後rán hòujiù可以可以kě yǐ开始開始kāi shǐpái时间表時間表shí jiān biǎole紧急緊急jǐn jí重要重要zhòng yàodeshìyàoxiānzuò这样這樣zhè yàngjiù不会不會bù huì时间時間shí jiāndōu浪费浪費làng fèizài一些一些yī xiē琐碎瑣碎suǒ suìde事情事情shì qíngshànglezhèzhǒng做法做法zuò fǎnéng避免避免bì miǎn分散分散fēn sàn精力精力jīng lì浪费浪費làng fèi时间時間shí jiān

Logged-in free members can access Notes, Translation and Download Center

You might also like

Leave A Reply