Learn Chinese in China

在中国学中文在中國學中文

去年去年qù nián夏天夏天xià tiānláidào中国中國zhōng guó现在現在xiàn zàizài中国中國zhōng guó已经已經yǐ jīng学习學習xué xí11yuèlehěnkuàihuì结束結束jié shùzài中国中國zhōng guóde学习學習xué xíxiàyuèjiùyàohuíguóle

开始開始kāi shǐ觉得覺得jué dehěnnányòng中文中文zhōng wén别人別人bié rén交流交流jiāo liú现在現在xiàn zài中文中文zhōng wénshuōdehǎoduōle甚至甚至shèn zhì可以可以kě yǐkàndǒng中文中文zhōng wén电视電視diàn shì这是這是zhè shì因为因爲yīn wèi学习學習xué xíhěn努力努力nǔ lì老师老師lǎo shī同学同學tóng xuéduìde帮助幫助bāng zhùhěn现在現在xiàn zàiyǒu许多許多xǔ duō中国中國zhōng guó朋友朋友péng yǒu一些一些yī xiē朋友朋友péng yǒuhuì邀请邀請yāo qǐng他们他們tā menjiā吃饭吃飯chī fànduì中国中國zhōng guó文化文化wén huà中国中國zhōng guóréndōuhěngǎn兴趣興趣xìng qù谢谢謝謝xiè xiè他们他們tā men希望希望xī wàng以后以後yǐ hòu可以可以kě yǐlái中国中國zhōng guó工作工作gōng zuò

Logged-in free members can access Notes, Translation and Download Center

You might also like
1 Comment
  1. leuljam12 says

    非常 好. 谢谢

Leave A Reply