Language learning skills

语言的学习技巧語言的學習技巧

世界世界shì jièshàng越来越越來越yuè lái yuèduōderéndōuzài学习學習xué xí至少至少zhì shǎo或者或者huò zhěliǎng外语外語wài yǔ那么那麽nà me怎么怎麽zěn mecái nénggènghǎode学习學習xué xí掌握掌握zhǎng wòménxīnde语言語言yǔ yánne

首先首先shǒu xiānyào知道知道zhī dào年龄年齡nián líng永远永遠yǒng yuǎnshì问题問題wèn tí当然當然dāng rán如果如果rú guǒnéngcóngxiǎojiù开始開始kāi shǐ学习學習xué xíménxīnde语言語言yǔ yán当然當然dāng rán最好最好zuì hǎodànzhè意味意味yì wèizhe年龄年齡nián língderénjiù可能可能kě néng掌握掌握zhǎng wòxīnde语言語言yǔ yánle什么什麽shén me时候時候shí hòu开始開始kāi shǐ学习學習xué xídōuwǎn好奇心好奇心hào qí xīn努力努力nǔ lìcáishìzuì重要重要zhòng yàodeměitiān学习學習xué xí小时小時xiǎo shí或者或者huò zhěbàn小时小時xiǎo shíhuì间隔間隔jiàn géhěnchángde学习學習xué xí效果效果xiào guǒhǎo很多很多hěn duō

可以可以kě yǐxiāncóng一些一些yī xiē简单簡單jiǎn dānde词语詞語cí yǔ句子句子jù zi开始開始kāi shǐduōtīngduōkàn慢慢慢慢màn mànde习惯習慣xí guànzhèzhǒngxīnde语言語言yǔ yán熟悉熟悉shú xīzài跟着跟著gēn zheshū或者或者huò zhě老师老師lǎo shī开始開始kāi shǐ系统性系統性xì tǒng xìngde课程課程kè chéng学习學習xué xí现在現在xiàn zài网上網上wǎng shàngyǒu很多很多hěn duō免费免費miǎn fèide付费付費fù fèide语言語言yǔ yán学习學習xué xí内容內容nèi róng只要只要zhǐ yàoxiǎngjiùnéng找到找到zhǎo dàohěnhǎode语言語言yǔ yán

如果如果rú guǒyǒuhǎode语言語言yǔ yán环境環境huán jìnghuìhěnhǎode帮助幫助bāng zhùde学习學習xué xí很多很多hěn duōréndōuhuì通过通過tōng guò电影電影diàn yǐng或者或者huò zhě音乐音樂yīn yuèlái熟悉熟悉shú xīmén语言語言yǔ yán电视電視diàn shìshàngde很多很多hěn duō画面畫面huà miànduì语言語言yǔ yán学习者學習者xué xí zhěhěnyǒu帮助幫助bāng zhùnéng学习學習xué xídàogèng真实真實zhēn shídechángyòngde句子句子jù zi词语詞語cí yǔ

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Mark Complete 

Below content – premium
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp

Leave a Reply

Your email address will not be published.