Laba Festival

腊八节臘八節

5010

Měinián农历農曆nónglìshíèryuè初八初八chū bāshì中国中國zhōngguóde传统傳統chuántǒng节日節日jiérì腊八臘八làbājiéshì佛教佛教fójiàode重要重要zhòngyào节日節日jiérì

腊八臘八Làbāzhètiānyǒuchī腊八臘八làbāzhōude习俗習俗xísú中国中國Zhōngguó腊八臘八là bāzhōude历史歷史lìshǐ已经已經yǐjīngyǒuqiānduōnián

Zuìzǎocóng宋代宋代sòngdài开始開始kāishǐMěidào腊八臘八là bāzhètiān不论不論bùlùnshìshéidōuyàozuò腊八臘八là bāzhōude腊八臘八là bāzhōu材料材料cáiliàoyǒu不同不同bùtóng

腊八臘八Là bāzhōuzuòhǎo以后以後yǐhòuxiān拜祭拜祭bài jì祖先祖先zǔ xiān然后然後ránhòuzài中午中午zhōngwǔ之前之前zhīqiánsònggěi亲朋好友親朋好友qīnpéng hǎoyǒu最后最後zuìhòuquánjiā团聚團聚tuánjùzài一起一起yīqǐchī

Chīshèngde腊八臘八là bāzhōu保存保存bǎo cúnzhechīletiānháiyǒushèng下来下來xiàláideshìhǎo兆头兆頭zhàotou意思意思yìsishì年年有余年年有餘nián nián yǒuyú”。

如果如果Rúguǒ腊八臘八là bāzhōusònggěi穷人窮人qióngrénchīshìhuìdàigěi自己自己zìjǐ好运好運hǎo yùnde

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Learn more >>

Already a subscriber? Sign in.

Mark Complete 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *