Koala may be facing functional extinction

考拉或面临功能性灭绝考拉或面臨功能性滅絕

报道報導bào dào澳大利亚澳大利亞ào dà lì yà进入進入jìn rùshānhuǒ着火著火zháo huǒ面积面積miàn jī已经已經yǐ jīng超过超過chāo guòshàng百万百萬bǎi wàn公顷公頃gōng qǐnghuǒ毁掉毀掉huǐ diàole考拉考拉kǎo lā80%de自然自然zì rán栖息地棲息地qī xī dì至少至少zhì shǎoyǒuqiānzhī考拉考拉kǎo lā葬身葬身zàng shēn火海火海huǒ hǎi加上加上jiā shàng自然自然zì rán栖息地棲息地qī xī dì恢复恢復huī fù难度難度nán dù可爱可愛kě àide考拉考拉kǎo lāzhèng面临面臨miàn línzhe功能性功能性gōng néng xìng灭绝滅絕miè jué功能性功能性gōng néng xìng灭绝滅絕miè juéshìzhǐ物种物種wù zhǒng数量數量shù liàng降低降低jiàng dīdàozài自然自然zì rán状态狀態zhuàng tàixià基本基本jī běn丧失喪失sàng shīle维持維持wéi chí繁殖繁殖fán zhíde能力能力néng lì甚至甚至shèn zhì丧失喪失sàng shīle维持維持wéi chí生存生存shēng cúnde能力能力néng lì考拉考拉kǎo lā基金会基金會jī jīn huìzhèng呼吁呼籲hū yù政府政府zhèng fǔ颁布頒佈bān bù考拉考拉kǎo lā保护保護bǎo hù考拉考拉kǎo lā医院醫院yī yuàn筹集籌集chóu jí114.6wàn美元美元měi yuán善款善款shàn kuǎnjiāng用于用於yòng yúwèi考拉考拉kǎo lā建立建立jiàn lì安全安全ān quánde栖息地棲息地qī xī dì以及以及yǐ jízàishānhuǒ破坏破壞pò huài地区地區dì qū安装安裝ān zhuāng饮水飲水yǐn shuǐzhàn

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Mark Complete 

Below content – premium
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp

Leave a Reply

Your email address will not be published.