Know the ropes

老马识途老馬識途

中国中國zhōng guó古代古代gǔ dài战国戰國zhàn guóde时候時候shí hòu齐国齊國qí guó攻打攻打gōng dǎlìng国家國家guó jiāzài齐国齊國qí guóde军队軍隊jūn duì胜利勝利shèng lì返回返回fǎn huíshí因为因為yīn wèi熟悉熟悉shú xīzǒujìnle危险危險wēi xiǎnde山谷山谷shān gǔ迷路迷路mí lùle聪明聰明cōng míngde齐国齊國qí guó军师軍師jūn shīshuōlǎo不论不論bù lùnzǒuduōyuǎn总是總是zǒng shìnéngcóngláishídezǒuhuí果然果然guǒ rán齐国齊國qí guóde这些這些zhè xiē军队軍隊jūn duìgēnzàilǎo后面後面hòu miànzǒuchūlezhè地方地方dì fāngzhǎodàole

老马识途老馬識途lǎo mǎ shí túzhè成语成語chéng yǔde意思意思yì sījiùshìshuōyǒu经验經驗jīng yànderénduì事情事情shì qíng比较比較bǐ jiào熟悉熟悉shú xīshìzhǒng夸奖誇獎kuā jiǎng

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Learn more >>

Already a subscriber? Sign in.

Mark Complete 

Below content – premium

Leave a Reply

Your email address will not be published.