Junk Food Ads to Be Banned

伦敦“封杀”垃圾食品广告倫敦“封殺”垃圾食品廣告

nǐ 是否是否shì fǒu 曾经曾經céng jīng xiǎng guò yǒu yī tiān 麦当劳麥當勞mài dāng láo 肯德基肯德基kěn dé jī 这些這些zhè xiē 快餐速食kuài cān diàn de 广告廣告guǎng gào huì 消失消失xiāo shī zhè yī tiān hěn kuài 就要就要jiù yào lái le 不过不過bù guò shì zài 英国英國yīng guó 伦敦倫敦lún dūn 

cóng 明年明年míng nián 2yuè 25rì 开始開始kāi shǐ 伦敦倫敦lún dūn jiāng 禁止禁止jìn zhǐ 整个整個zhěng gè 公共公共gōng gòng 交通交通jiāo tōng 系统系統xì tǒng wèi 任何任何rèn hé 垃圾垃圾lā jī 食品食品shí pǐn dǎ 广告廣告guǎng gào 包括包括bāo kuò hán táng 饮料飲料yǐn liào 巧克力巧克力qiǎo kè lì hé 汉堡漢堡hàn bǎo děng zhè 意味着意味著yì wèi zhe 无论無論wú lùn shì 地铁地鐵dì tiě 公共汽车公共汽車gōng gòng qì chē shang 还是還是hái shì 出租车計程車chū zū chē shang dōu jiāng 不再不再bù zài huì yǒu 诱人誘人yòu rén de 垃圾垃圾lā jī 食品食品shí pǐn 广告廣告guǎng gào 但是但是dàn shì 只要只要zhǐ yào 食物食物shí wù zhōng de 脂肪脂肪zhī fáng yán 以及以及yǐ jí táng 含量含量hán liàng dōu 比较比較bǐ jiào dī 快餐速食kuài cān 连锁連鎖lián suǒ diàn 仍然仍然réng rán 可以可以kě yǐ 推销推銷tuī xiāo 沙拉沙拉shā lā děng 健康健康jiàn kāng 产品產品chǎn pǐn 

伦敦倫敦lún dūn 市长市長shì zhǎng 萨迪克•汗薩迪克•汗sà dí kè • hàn 已经已經yǐ jīng 批准批准pī zhǔn 强硬強硬qiáng yìng 行动行動xíng dòng 倡议倡議chàng yì zhè shì 旨在旨在zhǐ zài yú 2028nián qián 减少減少jiǎn shǎo 儿童兒童ér tóng 肥胖肥胖féi pàng 现象現象xiàn xiàng de 伦敦倫敦lún dūn 食品食品shí pǐn 战略戰略zhàn lüè de yī 部分部分bù fèn 伦敦倫敦lún dūn shì 欧洲歐洲ōu zhōu 儿童兒童ér tóng 肥胖肥胖féi pàng lǜ zuì gāo de 地区地區dì qū zhī yī jìn 0.4de 10suì jí 11suì 儿童兒童ér tóng 超重超重chāo zhòng huò 肥胖肥胖féi pàng 萨迪克•汗薩迪克•汗sà dí kè • hàn zài 谈到談到tán dào zhè gè 存在存在cún zài 争议爭議zhēng yì de 方案方案fāng àn shí 表示表示biǎo shì :”减少減少jiǎn shǎo 接触接觸jiē chù 垃圾垃圾lā jī 食品食品shí pǐn 广告廣告guǎng gào 不仅不僅bù jǐn 有利有利yǒu lì yú 儿童兒童ér tóng 而且而且ér qiě hái 有利有利yǒu lì yú 准备準備zhǔn bèi 食物食物shí wù de 父母父母fù mǔ jí 家庭家庭jiā tíng 。”

Logged-in free members can access Notes, Translation and Download Center


source: chinadaily.com.cn

You might also like

Leave A Reply