Jobs most likely to be replaced by AI

最可能被AI取代的工作最可能被AI取代的工作

6126

随着隨著suí zheChatGPTde发展發展fā zhǎn更新更新gēng xīn生成生成shēng chéngshìAIdecháo席卷席捲xí juǎn全球全球quán qiúér专家專家zhuān jiā预计預計yù jìzhè浪潮浪潮làng cháojiāng影响影響yǐng xiǎng全球全球quán qiúsān亿全职全職quán zhí工作工作gōng zuò公司公司gōng sī开始開始kāi shǐ纷纷紛紛fēn fēn引入引入yǐn rùAI替代替代tì dài人类人類rén lèi员工員工yuán gōng并且幷且bìng qiě表现表現biǎo xiàn相当相當xiāng dāng出色出色chū sè哪些哪些nǎ xiē工作工作gōng zuòzuì容易容易róng yì受到受到shòu dàoAIde影响影響yǐng xiǎngne

科技科技kē jì领域領域lǐng yùzhōng程序员程序員chéng xù yuán数据數據shù jù分析师分析師fēn xī shī软件軟件ruǎn jiàn工程师工程師gōng chéng shīděng相对相對xiāng duìgèng容易容易róng yì受到受到shòu dàoAIde影响影響yǐng xiǎng因为因爲yīn wèi现在現在xiàn zàiAI处理處理chǔ lǐ数据數據shù jùxiě程序程序chéng xùde速度速度sù dù人类人類rén lèigèngkuài过去過去guò qù需要需要xū yàozhěng团队團隊tuán duì完成完成wán chéngde工作工作gōng zuò现在現在xiàn zàizhǐ需要需要xū yàorén协作協作xié zuòjiùnéng完成完成wán chéng

AIde特长特長tè cháng之一之一zhī yīshì处理處理chǔ lǐ数据數據shù jù金融金融jīn róng领域領域lǐng yùde会计师會計師kuài jì shī财务財務cái wù分析师分析師fēn xī shī财务財務cái wù顾问顧問gù wènděng因为因爲yīn wèi需要需要xū yào处理處理chǔ lǐ大量大量dà liàngde数据數據shù jù比较比較bǐ jiào容易容易róng yì受到受到shòu dàoAI影响影響yǐng xiǎng目前目前mù qián已经已經yǐ jīngyǒu很多很多hěn duōAI模型模型mó xíng开始開始kāi shǐ整合整合zhěng hé数据數據shù jù预测預測yù cè股票股票gǔ piào市场市場shì chǎng评估評估píng gū投资投資tóu zī组合組合zǔ héde表现表現biǎo xiànbìng进行進行jìn xíng商业商業shāng yè投资投資tóu zīle

那些那些nà xiē侧重側重cè zhòng文字文字wén zì语言語言yǔ yán相关相關xiāng guānde工作工作gōng zuògèng岌岌可危岌岌可危jí jí kě wēi比如比如bǐ rú法律法律fǎ lǜ领域領域lǐng yùde律师律師lǜ shī助理助理zhù lǐ因为因爲yīn wèizhè岗位崗位gǎng wèi要求要求yāo qiú结合結合jié hé法律法律fǎ lǜ知识知識zhī shí消化消化xiāo huà大量大量dà liàngdexīn资讯資訊zī xùn然后然後rán hòu整理整理zhěng lǐ所有所有suǒ yǒude内容內容nèi róng帮助幫助bāng zhù人们人們rén men理解理解lǐ jiěérAIhěn擅长擅長shàn cháng这样這樣zhè yàngde工作工作gōng zuò媒体媒體méi tǐ领域領域lǐng yùshì内容內容nèi róng创作者創作者chuàng zuò zhě新闻新聞xīn wén工作者工作者gōng zuò zhě广告廣告guǎng gào从业者從業者cóng yè zhěděng可能可能kě nénghuìbèi影响影響yǐng xiǎng目前目前mù qián不少不少bù shǎo新闻新聞xīn wén媒体媒體méi tǐ开始開始kāi shǐ尝试嘗試cháng shì使用使用shǐ yòngAI生成生成shēng chéng内容內容nèi róngérAIzài制作製作zhì zuò报告報告bào gàoxiě文章文章wén zhāngděng方面方面fāng miàndōuyǒu不错不錯bù cuòde表现表現biǎo xiàn

除了除了chú le以上以上yǐ shàng这些這些zhè xiē岗位崗位gǎng wèi老师老師lǎo shī平面平面píng miàn设计师設計師shè jì shī客服客服kè fú人员人員rén yuánděngdōubèilièwéi可能可能kě néngbèiAI替代替代tì dàide工作工作gōng zuò但是但是dàn shì专家專家zhuān jiāmen指出指出zhǐ chū尽管儘管jǐn guǎnAIde发展發展fā zhǎnràngrén惊叹驚嘆jīng tàn目前目前mù qián部分部分bù fènde工作工作gōng zuò难以難以nán yǐ完全完全wán quán自动化自動化zì dòng huà依然依然yī rán需要需要xū yào人类人類rén lèide协助協助xié zhùcáinéng完成完成wán chéng

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Learn more >>

Already a subscriber? Sign in.

Mark Complete 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *