Japanese rent car

日本人租车日本人租車

日本日本rì běnde很多很多hěn duō共享共用gòng xiǎng汽车汽車qì chē公司公司gōng sī发现發現fā xiànlejiàn奇怪奇怪qí guàide事情事情shì qíng他们他們tā men公司公司gōng sīde记录記錄jì lù显示顯示xiǎn shì很多很多hěn duōbèidechē根本根本gēn běn没有沒有méi yǒubèikāiguò虽然雖然suī rán用户用戶yòng hùle付费付費fù fèile

为了為了wèi le了解瞭解liǎo jiě原因原因yuán yīn汽车汽車qì chē公司公司gōng sī开始開始kāi shǐ调查調查diào chá发现發現fā xiàn很多很多hěn duōrénchēshì为了為了wèi le休息休息xiū xīchī东西東西dōng xī安静安靜ān jìngdezuò自己自己zì jǐde事情事情shì qíng日本日本rì běnrén非常非常fēi cháng害怕害怕hài pà打扰打擾dǎ rǎo别人別人bié rénchēyòuhěn便宜便宜pián yí所以所以suǒ yǐ越来越越來越yuè lái yuèduōderén开始開始kāi shǐchēkāi这样這樣zhè yàngjiù可以可以kě yǐ拥有擁有yōng yǒu自己自己zì jǐde独立獨立dú lì空间空間kōng jiānle

Logged-in free members can access Notes, Translation and Download Center

You might also like

Leave A Reply