It’s snowing again in the Sahara desert

撒哈拉沙漠再次下雪撒哈拉沙漠再次下雪

2022niándǎoguó汤加湯加tāng jiā火山火山huǒ shān爆发爆發bào fāle以后以後yǐ hòu不少不少bù shǎo气象氣象qì xiàng专家專家zhuān jiādōu指出指出zhǐ chū我们我們wǒ mende地球地球dì qiú可能可能kě néngzàiliǎngniánnèi出现出現chū xiàn气温氣溫qì wēn下滑下滑xià huá全球全球quán qiúde异常异常yì cháng寒冷寒冷hán lěng气候氣候qì hòuzài不少不少bù shǎo地区地區dì qū上演上演shàng yǎnjiùlián世界世界shì jièshàngzuì干旱乾旱gān hàn地区地區dì qū之一之一zhī yīde撒哈拉撒哈拉sā hā lā沙漠沙漠shā mòdōuzài迎来迎來yíng lái降雪降雪jiàng xuězhè撒哈拉撒哈拉sā hā lā沙漠沙漠shā mòde降雪降雪jiàng xuě地区地區dì qūzuìgāo58突如其来突如其來tū rú qí láide降雪降雪jiàng xuěràng大家大家dà jiā震惊震驚zhèn jīng然而然而rán ér2021nián全球全球quán qiú平均平均píng jūn气温氣溫qì wēnquè显示顯示xiǎn shì地球地球dì qiúbìng没有沒有méi yǒujiàngwēn反而反而fǎn ér出现出現chū xiànle工业化工業化gōng yè huà时代時代shí dàigèngqiángde气温氣溫qì wēn二氧化碳二氧化碳èr yǎng huà tàn甲烷甲烷jiǎ wán浓度濃度nóng dù达到達到dá dàochuàng纪录紀錄jì lùde水平水平shuǐ píng不论不論bù lùnshì地球地球dì qiúbiànnuǎn还是還是hái shì地球地球dì qiújiàngwēn我们我們wǒ mendōunéng清晰清晰qīng xī察觉察覺chá juédào气候氣候qì hòude巨大巨大jù dà变化變化biàn huà以及以及yǐ jízhǒng极端極端jí duān天气天氣tiān qìde出现出現chū xiàn接下来接下來jiē xià lái我们我們wǒ mendōuyào好好好好hǎo hǎo考虑考慮kǎo lǜ到底到底dào dǐgāi如何如何rú hé保护保護bǎo hù环境環境huán jìngràng人类人類rén lèi更好更好gèng hǎode生存生存shēng cún下去下去xià qù

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Learn more >>

Already a subscriber? Sign in.

Mark Complete 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *