Is 100% Natural Fruit Juice Also Harmful?

纯天然果汁也有害?純天然果汁也有害?

duō果汁果汁guǒ zhīràngréngèng健康健康jiàn kāngxiàngzuìxīn研究研究yán jiū报告報告bào gàochēng即便即便jí biànshì100%dechún果汁果汁guǒ zhīhuì构成構成gòu chéng健康健康jiàn kāng风险風險fēng xiǎn

hěnduōhántáng饮料飲料yǐn liào基本基本jī běn没有沒有méi yǒu营养營養yíng yǎng价值價值jià zhí而且而且ér qiěhán卡路里卡路里kǎ lù lǐyǒu充足充足chōng zúde证据證據zhèng jù说明說明shuō míng它们它們tā mende健康健康jiàn kāng危害危害wēi hài研究研究yán jiū表明表明biǎo míng虽然雖然suī rán橙汁橙汁chéng zhīzhōngdetángshì天然天然tiān rándedàn仍然仍然réng rán汽水汽水qì shuǐděng其他其他qí tāhántáng饮料飲料yǐn liàodetáng十分十分shí fēn相似相似xiāng sì因此因此yīn cǐ美国美國měi guó亚特兰大埃默里大学亞特蘭大埃默裡大學yà tè lán dà āi mò lǐ dà xué儿科学兒科學ér kē xué助理助理zhù lǐ教授教授jiào shòu吉恩•A•威尔士吉恩•A•威爾士jí ēn •A• wēi ěr shìshuō:”hántáng饮料飲料yǐn liào无论無論wú lùnshìruǎn饮料飲料yǐn liào还是還是hái shì果汁果汁guǒ zhīdōu应该應該yīng gāi加以加以jiā yǐ限制限制xiàn zhì。”威尔士威爾士wēi ěr shì表示表示biǎo shì:”qiánde研究研究yán jiū表明表明biǎo míngcóngruǎn饮料飲料yǐn liào果汁果汁guǒ zhīzhōng摄入攝入shè rùtàiduō糖分糖分táng fènshù心血管心血管xīn xuè guǎn疾病疾病jí bìng风险風險fēng xiǎn因素因素yīn sù相关相關xiāng guān但是但是dàn shì几乎幾乎jī hū没有沒有méi yǒu研究研究yán jiū关注關注guān zhùzhèzhǒng糖分糖分táng fènde摄入攝入shè rùhuì增加增加zēng jiā死亡死亡sǐ wáng风险風險fēng xiǎn。”ér研究研究yán jiū显示顯示xiǎn shì如果如果rú guǒ摄入攝入shè rùtàiduō糖分糖分táng fènyīn各种各種gè zhǒng原因原因yuán yīn早逝早逝zǎo shìde风险風險fēng xiǎnjiānggāochū14%。

威尔士威爾士wēi ěr shì建议建議jiàn yìzài考虑考慮kǎo lǜ我们我們wǒ menměitiān摄入攝入shè rù多少多少duō shǎo糖分糖分táng fènshí可以可以kě yǐ选择選擇xuǎn zé果汁果汁guǒ zhī果汁果汁guǒ zhīzhōnghán维生素維生素wéi shēng sù矿物质礦物質kuàng wù zhìshǎoliàng果汁果汁guǒ zhīduì健康健康jiàn kāng有益有益yǒu yì

Logged-in free members can access Notes, Translation and Download Center

You might also like
1 Comment
  1. Mingming says

    Love these lessons!

Leave A Reply