Interview tips

面试小技巧面試小技巧

细节細節xì jié决定决定jué dìng一切一切yī qiè面试面試miàn shìshí例外例外lì wài即使即使jí shǐ认为認爲rèn wéi自己自己zì jǐde简历簡歷jiǎn lì已经已經yǐ jīnghěn完美完美wán měiyào注意注意zhù yì一些一些yī xiē后续後續hòu xù步骤步驟bù zhòu例如例如lì rú雇主雇主gù zhǔ接触接觸jiē chùdào面试面試miàn shìhòu发送發送fā sòngde感谢感謝gǎn xièxìn邮件郵件yóu jiàn或者或者huò zhě相关相關xiāng guān资料資料zī liàode拼写拼寫pīn xiě是否是否shì fǒu正确正確zhèng què面试面試miàn shì是否是否shì fǒu准时準時zhǔn shídōuhěn重要重要zhòng yào现在現在xiàn zài很多很多hěn duōde招聘招聘zhāo pìn人员人員rén yuán经常經常jīng cháng通过通過tōng guò社交社交shè jiāo媒体媒體méi tǐ网站網站wǎng zhàn了解瞭解liǎo jiě面试者面試者miàn shì zhěde性格性格xìng gézhèshì招聘招聘zhāo pìnde部分部分bù fèn因此因此yīn cǐ大家大家dà jiāyào注意注意zhù yì自己自己zì jǐ社交社交shè jiāo媒体媒體méi tǐde内容內容nèi róng

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Mark Complete 

Below content – premium
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp

Leave a Reply

Your email address will not be published.