Internet life in Thailand

泰国的网络生活泰國的網絡生活

泰国泰國Tàiguó媒体媒體méi tǐ报道報道bào dào最近最近zuì jìn调查調查diào chá显示顯示xiǎn shì,79.96%de泰国泰國Tàiguórén使用使用shǐ yòng社交社交shè jiāo媒体媒體méi tǐ沟通溝通gōu tōng交流交流jiāo liú,78.44%derén使用使用shǐ yòng在线在綫zài xiàn支付支付zhī fù,75.97%derén表示表示biǎo shì疫情疫情yì qíng以来以來yǐ lái使用使用shǐ yòng网络網絡wǎng luò技术技術jì shùgèngduōle泰国泰國Tàiguórén正在正在zhèng zài逐渐逐漸zhú jiàn适应適應shì yìng网络網絡wǎng luò生活生活shēng huó在线在綫zài xiàn消费消費xiāo fèi已经已經yǐ jīng进入進入jìn rùle大多数大多數dà duō shùrénde日常日常rì cháng生活生活shēng huózhōng

shòu疫情疫情yì qíng影响影響yǐng xiǎng泰国泰國Tàiguó出现出現chū xiànle电子電子diàn zǐ支付支付zhī fù方式方式fāng shìde热潮熱潮rè cháo超过超過chāo guò一半一半yī bànderén表示表示biǎo shìshēnshàngdàidài现金現金xiàn jīn没有沒有méi yǒu那么那麽nà me重要重要zhòng yào电子電子diàn zǐ支付支付zhī fùde发展發展fā zhǎn速度速度sù dùyuǎnchāo预期預期yù qī疫情疫情yì qíng期间期間qī jiān很多很多hěn duō消费者消費者xiāo fèi zhě无法無法wú fǎ前往前往qián wǎng商场商場shāng chǎng进行進行jìn xíng消费消費xiāo fèizhè促进促進cù jìnle电子電子diàn zǐ商城商城shāng chéng在线在綫zài xiàn外卖外賣wài mài平台平臺píng tái网络網絡wǎng luò支付支付zhī fùděng网络網絡wǎng luò服务服務fú wù快速快速kuài sù发展發展fā zhǎn

值得值得zhí dé注意注意zhù yìdeshìde,38.9%泰国泰國Tàiguórén认为認爲rèn wéi网络網絡wǎng luò技术技術jì shùduì 生活生活shēnghuó造成造成zào chéngle一定一定yī dìng程度程度chéng dùde混乱混亂hùn luàn方便方便fāng biàn比如比如bǐ rú网络網絡wǎng luò诈骗詐騙zhà piànjiǎ新闻新聞xīn wénděng问题問題wèn tíyǒu超过超過chāo guò一半一半yī bànderén表示表示biǎo shì网络網絡wǎng luò服务服務fú wù应该應該yīng gāi免费免費miǎn fèi提供提供tí gōnggěi大家大家dà jiā

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Learn more >>

Already a subscriber? Sign in.

Mark Complete 

Below content – premium

Leave a Reply

Your email address will not be published.