Inertial Thinking

惯性思维慣性思維

jiā酒店酒店jiǔ diàn经营經營jīng yíngdehěnhǎo老板老闆lǎo bǎn准备準備zhǔn bèi开展開展kāi zhǎn另外另外lìng wàixiàng业务業務yè wù由于由於yóu yú没有沒有méi yǒutàiduōde精力精力jīng lì管理管理guǎn lǐzhèjiā酒店酒店jiǔ diàn所以所以suǒ yǐ打算打算dǎ suànzàisān部门部門bù mén经理經理jīng lǐzhōng选出選出xuǎn chūwèi总经理總經理zǒng jīng lǐ

老板老闆lǎo bǎnwènwèi部门部門bù mén经理經理jīng lǐ:”shìxiānyǒu还是還是hái shìxiānyǒudàn?”wèi部门部門bù mén经理經理jīng lǐ立刻立刻lì kè回答回答huí dá:”xiānyǒu。”老板老闆lǎo bǎn接着接著jiē zhewènèrwèi部门部門bù mén经理經理jīng lǐ同样同樣tóng yàngde问题問題wèn tíèrwèi部门部門bù mén经理經理jīng lǐ肯定肯定kěn dìngde回答回答huí dá:”xiānyǒudàn。”最后最後zuì hòu老板老闆lǎo bǎnduìsānwèi部门部門bù mén经理經理jīng lǐshuō:”觉得覺得jué deshìxiānyǒu还是還是hái shìxiānyǒudànne?”sānwèi部门部門bù mén经理經理jīng lǐ认真認真rèn zhēnde回答回答huí dá:”客人客人kè renxiāndiǎnjiùxiānyǒu客人客人kè renxiāndiǎndànjiùxiānyǒudàn。”老板老闆lǎo bǎnxiàole决定決定jué dìngxuǎnsānwèi部门部門bù mén经理經理jīng lǐzuòzhèjiā酒店酒店jiǔ diànde总经理總經理zǒng jīng lǐ

dāng我们我們wǒ menhuàn角度角度jiǎo dùtiàochū惯性慣性guàn xìng思维思維sī wéide限制限制xiàn zhìshí我们我們wǒ menjiùzǒushàngletiáoxīn

Logged-in free members can access Notes, Translation and Download Center

You might also like
1 Comment
  1. Tzinmin says

    🐤🐣

Leave A Reply